Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

www.sz7trc.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ
www.sz7trc.grΤο Δ.Σ του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Θράκης είναι :

 Πρόεδρος  SV7BOT - Μαρινέλης Κων/νος
 Αντιπρόεδρος SW7JXC-Δημητριάδης Γεώργιος
 Γραμματέας SV7JWS - Μπαξεβάνης Αθανάσιος
 Ταμίας SV7FOX - Αραμπατζίδης Παναγιώτης
 Τακτικό Μέλος SV7JXB -Τσουρνακάκης Γεώργιος
 Αναπληρωματικά Μέλη SV7FOR - Ιωσηφ Χρήστος
 SW7JXG -Πετρίδης Στέργιος
 SV7JWB - Κουμπουτζής Γεώργιος
 Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων SW7JXL -Παναγιωτίδου Νόνα

Η Ιστορια του ΣυλλόγουΕκτύπωση


Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Θράκης δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1997 από ραδιοερασιτέχνες της περιοχής της Θράκης και με έδρα πλέον την Κομοτηνή δραστηριοποιείται σε όλη τη Θράκη.
        Σκοπός του συλλόγου είναι η υπηρέτηση του ραδιοερασιτεχνισμού. Ο όρος ραδιοερασιτεχνισμός νοείται όπως διατυπώνεται από την ITU, η αφιλοκερδής παροχή εκπαιδεύσεως προς όλα τα μέλη του, προς τους υποψηφίους Ραδιοερασιτέχνες ή και σε τρίτους ώστε:
1.     Να ασκούν την ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα σύμφωνα με τους Ελληνικούς και διεθνείς Νόμους που ρυθμίζουν το νομικό και πραγματικό πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας του σταθμού Ραδιοερασιτέχνη.
2.     Να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και να δέχονται τεχνική και θεωρητική κατάρτιση επί θεμάτων ραδιοεπικοινωνιών ραδιοηλεκτρολογίας και γενικά της επιστήμης των Ηλεκτρονικών.
3.     Επι πλέον ο Σύλλογος έχει σαν σκοπό την προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο όλων εκείνων των υπηρεσιών που προέρχονται από την χρήση του αγαθού των ραδιοσυχνοτήτων και σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου απαιτείται (π.χ. έκτακτες καταστάσεις, θεομηνίες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ.). Για το λόγο αυτό συνεργάζεται με κρατικές υπηρεσίες ΟΤΑ, συλλόγους, μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Δύναται δε να συμμετέχει σε συλλογικά όργανα και ομοσπονδίες συλλόγων για το σκοπό αυτόν. Ειδικότερα στις ομάδες εκτάκτων αναγκών των ραδιοερασιτεχνικών σωματείων.
        Για την εκπλήρωση του σκοπού του ο Σύλλογος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες και κατάλληλες ενέργειες και συγκεκριμένα :
1.     Οργανώνει προγράμματα κατάρτισης μόνος του, ή σε συνεργασία με άλλους φορείς.
2.     Παρέχει υποτροφίες σε αριστεύσαντες εκπαιδευμένους με σκοπό την προαγωγή της έρευνας.
3.     Εκδίδει τεχνικά συγγράμματα επί θεμάτων ραδιοεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών και γενικότερα επί αντικειμένων που έχουν σχέση με τις επικοινωνίες.
4.     Στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων του προβαίνει στην έκδοση περιοδικού το οποίο είναι το επίσημο έντυπο όργανο του Συλλόγου.
5.     Διατηρεί εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνιών σε όλη την Θράκη και την Ελλάδα γενικότερα ώστε να είναι δυνατή η πρακτική εξάσκηση των μελών του και των υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών και ταυτόχρονα η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας σε έκτακτες περιπτώσεις.

        Στους σκοπούς του συλλόγου συμπεριλαμβάνεται :
α) Η προώθηση και διατήρηση των πολιτιστικών σχέσεων, της φιλίας και των υψηλών ιδανικών της ραδιοερασιτεχνικής οικογένειας.
β) Η ενδυνάμωση του ονόματος της Θράκης και της Ελλάδος, στους Έλληνες της ομογένειας αλλά και σε όλον τον κόσμο η οποία πετυχαίνεται με την χρήση των συχνοτήτων, με την ανταλλαγή καρτών επιβεβαίωσης επαφής (QSL), τα βραβεία (AWARD), τις ψηφιακές επικοινωνίες και τις υπόλοιπες ραδιοερασιτεχνικές δραστηριότητες.
γ) Η υποστήριξη – συνεργασία με διάφορες Υπηρεσίες, Νομαρχίες, Δήμους και Φορείς της Θράκης για την αντιμετώπιση – προώθηση τηλεπικοινωνιακών και πολιτισμικών θεμάτων.
δ) Η μελέτη των τηλεπικοινωνιακών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής και
ε) Η εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων πολιτισμικού ή ειδικότερα ραδιοερασιτεχνικού χαρακτήρα.

        Για να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση προσυπογραμμένη από 2 τακτικά μέλη σύμφωνα με το ειδικό υπόδειγμα, όπου αναφέρεται ρητά η αποδοχή του παρόντος καταστατικού και η συμμόρφωσή του προς τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε :
        α) Μέλη
        β) Τακτικά μέλη
        γ) Επίτιμα μέλη
1.     Μέλος είναι κάθε ενδιαφερόμενος που εγγράφεται μετά από αίτησή του προς τη Γεν. Γραμματεία και καταβάλλει δικαίωμα εγγραφής και συνδρομής για ένα χρόνο. Το μέλος γίνεται τακτικό μέλος μετά τη παρέλευση τουλάχιστον 6 μηνών από την εγγραφή του και εφόσον έχει τα προσόντα της επόμενης παραγράφου.
2.     Τακτικό μέλος είναι αυτό που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη προαγωγή των σκοπών του συλλόγου, έχει οπωσδήποτε άδεια ραδιοερασιτέχνου και έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας του.
3.     Επίτιμο μέλος του συλλόγου είναι με πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της γενικής συνελεύσεως εξέχουσα προσωπικότητα ή άτομο που έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, στο ραδιοερασιτεχνισμό ή στο Σύλλογο.
4.     Από τις πιο πάνω κατηγορίες μόνο τα ταμειακώς εντάξει μέλη έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις με ψήφο και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε.
5.     Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από οποιανδήποτε οικονομική υποχρέωση προς το σύλλογο.
6.     Άτομα που δεν συμπλήρωσαν το 15ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να είναι μέλη του Συλλόγου εφ΄όσον συναινεί ο πατέρας ή ο κηδεμόνας τους και το δηλώσει εγγράφως προς το Δ.Σ.
        Κάθε μέλος πρέπει να πληρώσει το απαιτούμενο για την εγγραφή του ποσό καθώς και την ετήσια συνδρομή του που μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
        Ταμειακώς εντάξει μέλη θεωρούνται εκείνα που έχουν πληρώσει την τρέχουσα ετήσια συνδρομή τους.
        Κάθε μέλος όταν εγγράφεται παίρνει αντίτυπο του καταστατικού, αντίτυπο του εσωτερικού κανονισμού, το σήμα και την ταυτότητα του Συλλόγου εφόσον φέρει φωτογραφίες στην γραμματεία του Συλλόγου.ΜΕΤΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΉΠΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑΔΌΤΗ ΣΥΛΛΌΓΟΥ


Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετεγκατάστασης και συντήρησης των συστημάτων επικοινωνίας του συλλόγου ραδιοερασιτεχνών Θράκης στα πλαίσια και της καλοκαιρινής περιόδου. Συγκεκριμένα, ο επαναλήπτης RU704 438,800 MHZ ( / 88.5 Tone / -7,6MHz shift) εγκαταστάθηκε και λειτουργεί σε ύψωμα βόρεια της Κομοτηνής και σε υψόμετρο 300 μέτρα βελτιώνοντας έτσι την εμβέλειά του καλύπτοντας πλέον σχεδόν όλο τον νομό Ροδόπης με χρήση φορητού πομποδέκτη, ενώ με χρήση mobile ή σταθμού βάσεως η κάλυψη του είναι απο Αλεξανδρούπολη έως Καβάλα καθώς και τα βόρεια παράλια της Θάσου.
Επίσης, έγιναν οι απαραίτητες συντηρήσεις στον κόμβο Echolink του συλλόγου ο οποίος εκπέμπει στην συχνότητα 145,275MHz με υπότονο 88,5 καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της Θράκης καθώς και μέρος της Ανατολικής Μακεδονίας (έως της Ασπροβάλτα) και του βορείου Αιγαίου προσφέροντας παγκόσμια επικοινωνία σε όποιο συνάδελφο ραδιοερασιτέχνη επισκέφτεται την περιοχή μας. Ο κόμβος έχει χαρακτηριστικό SV7JWS-L και λειτουργεί ελεύθερα για όλους 24 ώρες το 24ωρο.

 Τέλος, σε λειτουργία τέθηκε και το Digipeater J47VAB μετά απο αρκετό χρονικό διάστημα καλύπτωντας τον νομό Ροδόπης ενω με συνεχείς βελτιώσεις που γίνονται ευελπιστούμε σύντομα να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η εμβέλεια του όπου και σε συνεργασία με γειτονικά Digipeaters άλλων ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων της Θράκης προσφέρει ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο και πυκνό δίκτυο για το APRS.
Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και ελπίζουμε να σας ακούσουμε στον αέρα ...
Image