Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Ηλεκτρονικά πλέον τα μισθωτήρια για την ενοικίαση αγροτικής γης

Περιθώριο ενός μήνα από την έναρξη της μίσθωσης αγροτικής γης ή ακινήτου ή την τροποποίηση της έχουν οι αγρότες προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία των μισθωτηρίων συμβολαίων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.
Θα πρέπει να δηλώνονται όλα τα στοιχεία των μισθώσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία.Θα πρέπει να δηλώνονται όλα τα στοιχεία των μισθώσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία.
Αυτό καθίσταται πλέον υποχρεωτικό από την Τρίτη 7 Ιανουαρίου, με την υποχρέωση υποβολής να αφορά εκμισθωτές – υπεκμισθωτές γης και γενικότερα όσους προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου, ακόμα κι αν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος. Θα πρέπει να δηλώνονται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία.
Να σημειωθεί ότι η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της. Για παράδειγμα, αν η ημερομηνία έναρξης μίσθωσης είναι η 1η Απριλίου 2014, το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η 31η Μαΐου.
Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των στοιχείων του μισθωτηρίου, ο φορολογούμενος  απλά προχωράει στη εκτύπωση της απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
Με αφορμή της έναρξης λειτουργίας της νέας εφαρμογής, το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε μερικές χρήσιμες διευκρινίσεις με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων σε μια σειρά ζητήματα που αφορούν τα μισθωτήρια συμβόλαια.
Πιο αναλυτικά:
1. Πότε υπάρχει υποχρέωση υποβολής;
Οι εκμισθωτές - υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας και όσοι προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου (δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος), υποχρεούνται να δηλώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες.

2. Για ποιες μισθώσεις υπάρχει υποχρέωση υποβολής;
α) για αστικές μισθώσεις (κατοικίας)
β) για επαγγελματικές/εμπορικές
γ) για τουριστικές βραχυπρόθεσμες (διάρκεια μικρότερη του έτους)
δ) για αγροτικές/γεωργικές
ε) για παραχώρηση χρήσης (δωρεάν ή σε είδος)

3. Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται δήλωση μίσθωσης;
Υπάρχει υποχρέωση υποβολής για:
α) Αρχικές μισθώσεις ή υπεκμισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσεων γης ή ακινήτου.
β) Τροποποιήσεις μισθώσεων ή υπεκμισθώσεων ή παραχωρήσεων χρήσεων γης ή ακινήτου.

4. Ποιος έχει υποχρέωση υποβολής;
Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής ή ο παρέχων τη χρήση του ακινήτου ή της γης και σε περίπτωση περισσοτέρων, κάθε ένας έχει αυτοτελή υποχρέωση.

5. Αν δεν έχει ΑΦΜ ο εκμισθωτής τι κάνουμε;
Πρέπει να ζητήσει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ να του χορηγηθεί ΑΦΜ. Χωρίς ΑΦΜ δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει στην καταχώρηση.

6. Αν δεν έχει ΑΦΜ ο μισθωτής τι κάνουμε;
Πρέπει να ζητήσει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ να του χορηγηθεί ΑΦΜ. Χωρίς ΑΦΜ δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει στην καταχώρηση.
Σε δύο μόνο περιπτώσεις επιτρέπεται να μην έχει ΑΦΜ ο μισθωτής:
• Αλλοδαπός μισθωτής: η περίπτωση αφορά μόνο βραχυχρόνιες μισθώσεις παραθεριστικών κατοικιών από αλλοδαπούς μισθωτές, οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση ΑΦΜ (τουριστικές μισθώσεις και για περίοδο όχι μεγαλύτερη του ενός έτους). Στην περίπτωση αυτή καταχωρούμε τον αριθμό διαβατηρίου, τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και τη χώρα προέλευσης.
• Νομικά πρόσωπα υπό σύσταση: η περίπτωση αφορά μίσθωση στην οποία συμβάλλεται νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει λάβει ακόμη ΑΦΜ από την αρμόδια υπηρεσία (ΓΕΜΗ). Στη περίπτωση αυτή καταχωρούμε την επωνυμία του νομικού προσώπου και τον ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου. Στη συνέχεια όταν το Νομικό Πρόσωπο ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξης εργασιών και λάβει ΑΦΜ, ο εκμισθωτής πρέπει να επανέλθει στο taxisnet προκειμένου να καταχωρήσει νέα δήλωση μίσθωσης. Σε αυτήν τη νέα δήλωση θα καταχωρήσει τον ΑΦΜ, τα υπόλοιπα στοιχεία της μίσθωσης (όπως ακριβώς είχαν καταχωρηθεί στην αρχική δήλωση) αλλά πρέπει να επιλέξει ΚΑΙ το πεδίο «συνέχεια προηγούμενης μίσθωσης». Σε αυτό το πεδίο θα καταχωρήσει τον αριθμό καταχώρησης της αρχικής μίσθωσης.
7. Ποια είναι η διαδικασία της δήλωσης των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης;
Ο εκμισθωτής του ακινήτου εισέρχεται στο taxisnet με τους προσωπικούς του κωδικούς και επιλέγει «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας». Ακολούθως, με το πλήκτρο «επιλογή», μεταφερόμαστε στη φόρμα υποβολής, την οποία πρέπει να συμπληρώσουμε. Η φόρμα υποβολής μας προτείνει στο τέλος της σελίδας δύο επιλογές:
• Αποθήκευση στην περίπτωση που θέλουμε να αποθηκεύσουμε την εργασία μας. (Προσοχή, η επιλογή δεν οριστικοποιεί την υποβολή).
• Οριστικοποίηση. Με την επιλογή αυτή οριστικοποιείται (υποβάλλεται) η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και διασφαλιζόμαστε ότι έχουμε εκπληρώσει την υποχρέωση μας.
8. Πως θα αποδεικνύεται η υποβολή;
Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, εκτυπώνεται σχετική απόδειξη υποβολής, η οποία αντικαθιστά την ειδική σφράγιση που πραγματοποιούσε η Δ.Ο.Υ.

9. Πως ενημερώνονται για την υποβολή οι ενδιαφερόμενοι;
Αφού ο εκμισθωτής ολοκληρώσει την υποβολή, το σύστημα θα στείλει, σε όλους τους υπόλοιπους συμβαλλόμενους (εκμισθωτές και μισθωτές), ηλεκτρονικό μήνυμα στο λογαριασμό που τηρούν στο taxisnet.

10. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουν οι συμβαλλόμενοι μετά την ειδοποίηση τους;
Καταρχάς, πρέπει να εισέλθουν στο taxisnet με τους προσωπικούς τους κωδικούς και να ανατρέξουν στα μηνύματα τους ώστε να ενημερωθούν για τις μισθώσεις. Στη συνέχεια είτε για να επιβεβαιώσουν, είτε για να μην αποδεχτούν μια δήλωση μίσθωσης θα ανατρέξουν στην εφαρμογή «Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων» και θα επιλέξουν τις λίστες «'Αλλες Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων όπου έχετε Ορισθεί ως Μισθωτής» ή «Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων όπου έχετε Ορισθεί ως Εκμισθωτής». Σε περίπτωση που αποδέχονται, θα κλικάρουν το πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΗ» και θα πατήσουν την «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Ή ΑΡΝΗΣΗΣ». Σε περίπτωση που διαφωνούν (για οποιοδήποτε λόγο) με τη δήλωση μίσθωσης που υπέβαλε ο εκμισθωτής, τότε δεν θα κλικάρουν το πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΗ» (θα το αφήσουν δηλαδή κενό) και θα πατήσουν το πεδίο «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Ή ΑΡΝΗΣΗΣ». Αυτή η ενέργεια λογίζεται σαν άρνηση αποδοχής. Προσοχή: η αποδοχή ή η άρνηση δεν αναιρείται.

11. Ποιος είναι ο χρόνος υποβολής;
Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.
Παραδείγματα κατανόησης:
• Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 1 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.
• Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 30 Απριλίου : το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.

12. Πότε συνυποβάλλεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α);
Στην πρώτη περίοδο λειτουργίας της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων μισθώσεων το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) είναι προαιρετικό. Αν πάντως για το ακίνητο που μισθώνεται έχει εκδοθεί Π.Ε.Α τότε μπορείτε να συμπληρώσετε τα πεδία στην ενότητα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ».

13. Τι κάνουμε στην περίπτωση ανανέωσης (παράτασης) υπάρχουσας μίσθωσης;
Μετά την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των μισθώσεων μέσω taxisnet, θα υπάρχουν πλέον 2 κατηγορίες μισθώσεων που μπορούν να ανανεωθούν (παραταθούν):
1. Η αρχική δήλωση (που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί στο taxisnet (δηλαδή μετά την 1/1/2014)
2. Η αρχική δήλωση (που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ (πριν την 1/1/2014):
Για κάθε μια περίπτωση υπάρχει διαφορετική διαδικασία της ανανέωσης (παράτασης):
1. Η αρχική δήλωση (που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί στο taxisnet (δηλαδή μετά την 1/1/2014).
Σε αυτήν την περίπτωση η αρχική μίσθωση έχει καταχωρηθεί στο taxisnet και έχει λάβει αριθμό καταχώρησης. Η ανανέωση (παράταση) της μίσθωσης θα γίνει με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Η τροποποιητική δήλωση όμως μπορεί να αλλάξει μόνο δυο στοιχεία:
• τη διάρκεια της μίσθωσης
• το μίσθωμα
Σε τροποποίηση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου της μίσθωσης (στοιχεία εκμισθωτών, μισθωτών, ακινήτου κλπ) δεν μπορούμε να υποβάλουμε τροποποιητική δήλωση, αλλά πρέπει να υποβάλουμε μια νέα δήλωση (εξαρχής).
Για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης (που θα μεταβάλει τη διάρκεια ή το μίσθωμα) ο εκμισθωτής πρέπει να εισέλθει στο taxisnet, να επιλέξει την εφαρμογή «Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», να εντοπίσει στο μενού «Υποβληθείσες Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», τη συγκεκριμένη δήλωσή του και να επιλέξει την εισαγωγή τροποποιητικής δήλωσης μίσθωσης (να πατήσει δηλαδή τον πράσινο σταυρό που βρίσκεται στην συγκεκριμένη γραμμή της δήλωσης)
Η δήλωση που θα «ανοίξει» θα έχει συμπληρωμένα όλα τα πεδία εκτός της διάρκειας, του μισθώματος και της ημερομηνίας υποβολής, τα οποία μπορεί ο χρήστης να μεταβάλει.
2. Η αρχική δήλωση (που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ (πριν την 1/1/2014):
Υπάρχουν δυο δυνατότητες (επιλογές) για να ανανεώσουμε (παρατείνουμε) μια μίσθωση που έχει υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ
2.Α. Με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης
2.Β. Με υποβολή νέας δήλωσης και επιλογή του πεδίου «Η μίσθωση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης»
Αυτές οι δυο επιλογές έχουν το ίδιο τελικό αποτέλεσμα, την ανανέωση δηλαδή της μίσθωσης. Η Α' επιλογή όμως (με υποβολής τροποποιητικής δήλωσης), διασφαλίζει με καλύτερο τρόπο τα στοιχεία της μίσθωσης και τη συνέχεια της και για αυτό το λόγο την συνιστούμε. Παρακάτω παραθέτουμε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για οποιαδήποτε επιλογή επιλέξει ο χρήστης της εφαρμογής:
2.Α. Με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης
Για να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση, ο εκμισθωτής πρέπει πρώτα να καταχωρήσει τα στοιχεία του αρχικού μισθωτήριου (που είχε υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ) στην ηλεκτρονική φόρμα της εφαρμογή του taxisnet. Οι ημερομηνίες (ημερομηνία σύνταξης συμφωνητικού, οι ημερομηνίες έναρξης και η λήξης της μίσθωσης) καθώς και τα λοιπά στοιχεία της μίσθωσης θα πρέπει να είναι τα ίδια όπως ακριβώς και στο συμφωνητικό της μίσθωσης που κατατέθηκε στη Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που στο αρχικό μισθωτήριο έχουν επέλθει τροποποιήσεις (με μεταγενέστερα συμφωνητικά μίσθωσης), αποτυπώστε την εικόνα της μίσθωσης όπως είναι σήμερα. Συμπεριλάβετε δηλαδή και τις τροποποιήσεις. Αν πχ το αρχικό μισθωτήριο είχε γίνει μόνο για χρήση κατοικίας και με μεταγενέστερο συμφωνητικό επιτράπηκε και η επαγγελματική στέγη, τότε επιλέξτε και τα δυο είδη μίσθωσης:
Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση αυτής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και πάρει αριθμό καταχώρησης στο taxisnet, στη συνέχεια για να καταχωρήσει ο εκμισθωτής την ανανέωση (παράταση) της μίσθωσης θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 1. «Η αρχική δήλωση (που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί στο taxisnet (δηλαδή μετά την 1/1/2014)»
2.Β. Με υποβολή νέας δήλωσης και επιλογή του πεδίου «Η μίσθωση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης»
Σε αυτήν την περίπτωση καταχωρούμε μια νέα δήλωση (εξαρχής), όπου συμπληρώνουμε όλα τα πεδία της μίσθωσης, αποτυπώνοντας την πραγματική εικόνα της μίσθωσης όπως ισχύει. Επιπλέον όμως επιλέγουμε και το πεδίο «Η μίσθωση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης».
Σε αυτά τα πεδία συμπληρώνουμε τα στοιχεία του αρχικού μισθωτηρίου δηλαδή καταχωρούμε τα «Α.Π. αρχικής δήλωσης», «Ημερομηνία υποβολής αρχικής δήλωσης» και «ΔΟΥ υποβολής αρχικού μισθωτηρίου». Με αυτόν τον τρόπο όταν θα οριστικοποιήσουμε την υποβολή θα έχουμε προβεί σε ανανέωση (παράταση) μιας υπάρχουσας μίσθωσης που είχε κατατεθεί σε Δ.Ο.Υ και θα έχουμε ενημερώσει και την ηλεκτρονική εφαρμογή του taxisnet.
14. Τι κάνουμε στην περίπτωση Λύσης υπάρχουσας μίσθωσης;
Δεν χρειάζεται να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

15. Τι κάνουμε στην περίπτωση λάθους της καταχώρησης;
Στην περίπτωση αυτή κάνουμε νέα υποβολή δήλωσης μίσθωσης και στις «Σημειώσεις» προσδιορίζουμε τα λάθη της αρχικής καταχώρησης και τον αριθμό που έλαβε η αρχική καταχώρηση. Οι «σημειώσεις» που καταχωρεί ο χρήστης εμφανίζονται και στην απόδειξη υποβολής.

16. Τι κάνουμε στην περίπτωση που υπάρχουν ειδικοί όροι μίσθωσης;
Ως ειδικοί όροι νοούνται περιορισμοί στη χρήση του ακινήτου, απαγορεύσεις υπεκμισθώσεων κλπ.
Συνήθεις περιπτώσεις τέτοιων ειδικών όρων είναι η απαγόρευση της υπομίσθωσης, η απαγόρευση της παραχώρηση χρήσης ή η παραχώρηση άδειας στον μισθωτή να συστήνει Νομικά Πρόσωπα στα οποία θα συμμετέχει και ο ίδιος, ή την πρόσληψη συνεταίρου, κλπ. Στη φόρμα υποβολής έχουμε ενσωματώσει τους παραπάνω ειδικούς όρους (ακριβώς επειδή αποτελούν συνήθεις περιπτώσεις).
Με την επιλογή τους, αυτοί οι ειδικοί όροι εμφανίζονται στην απόδειξη υποβολής. Προτείνουμε όμως τους ειδικούς όρους να τους καταχωρείτε στις «σημειώσεις», ώστε οι πληροφορίες των ειδικών όρων να είναι πιο ακριβείς. Αν στο συμφωνητικό προβλέπονται και άλλοι ειδικοί όροι μίσθωσης, τότε στο πεδίο «Σημειώσεις» περιγράφουμε τους ειδικούς όρους ώστε να εμφανιστούν στην απόδειξη υποβολής που θα εκτυπωθεί στο τέλος της διαδικασίας

17. Είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ΑΤΑΚ;
Η καταχώρηση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου είναι προαιρετική και αφορά όσα ακίνητα έχουν λάβει τέτοιο αριθμό. Με την πληκτρολόγηση του, εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία του ακινήτου, όπως έχουν δηλωθεί στις δηλώσεις Ε9. Συνιστούμε τη πληκτρολόγηση του ΑΤΑΚ, για τον ακριβή εντοπισμό του ακινήτου που μισθώνετε.

18. Αν το ακίνητο μου δεν υπάγεται στις κατηγορίες ακινήτων τι κάνω;
Οι κατηγορίες των ακινήτων κατά βάση είναι οι κατηγορίες που χρησιμοποιούμε στο έντυπο Ε9. Κατά συνέπεια θα χρησιμοποιήσετε την ίδια κατηγορία που δηλώσατε με τις δηλώσεις Ε9 που έχετε υποβάλει. Στην περίπτωση που δεν εντάσσεται σε αυτές, επιλέγετε «άλλο είδος» και στο πεδίο «περιγραφή» περιγράφετε την ιδιοκτησία σας.

19. Πότε συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ΔΕΗ;
Εάν επιλέξω ότι «το ακίνητο ηλεκτροδοτείται», έχω υποχρέωση να καταχωρήσω το αριθμό παροχής της Δ.Ε.Η και ειδικότερα τα 9 πρώτα ψηφία. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων παροχών, επιλέγω τη κυριότερη παροχή.

20. Πως επιλέγω είδος μίσθωσης;
Έχω τη δυνατότητα να επιλέξω περισσότερα του ενός είδη μίσθωσης, εφόσον η συμφωνημένη μίσθωση περιλαμβάνει διαφορετικές περιπτώσεις. Τα ορισθέντα είδη μίσθωσης είναι τα εξής:
• Αστική(κατοικίας). Πρόκειται για μη εμπορική/επαγγελματική μίσθωση ακινήτων για χρήση κατοικίας, αποθήκης, χώρου στάθμευσης κλπ.
• Επαγγελματική/εμπορική. Πρόκειται για μίσθωση ακινήτων, τα οποία προορίζονται για επαγγελματική χρήση, δηλαδή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Αγροτική/Γεωργική. Πρόκειται για μίσθωση αγροτικών ακινήτων και αφορούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
• Τουριστική (βραχυπρόθεσμη). Πρόκειται για βραχυχρόνια μίσθωση παραθεριστικών κατοικιών, για τουριστικούς λόγους από αλλοδαπούς μισθωτές, μη μονίμους κατοίκους Ελλάδας χωρίς ΑΦΜ.
• Παραχώρηση χρήσης. Πρόκειται είτε για δωρεάν παραχώρηση ακινήτων είτε για παραχώρηση χρήσης ακινήτου με αντάλλαγμα σε είδος.
• 'Αλλο είδος. Γενικότερη πρόβλεψη, για μισθώσεις που δεν καλύπτονται από τα ανωτέρω. Στη περίπτωση αυτή πρέπει να προσδιορίσουμε το είδος της μίσθωσης στο πεδίο «περιγραφή»

21. Τι κάνω στην περίπτωση υπεκμίσθωσης;
Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης, επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο και καταχωρείτε τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία που έλαβε το αρχικό ιδιωτικό συμφωνητικό, από το οποίο αποκτάτε το δικαίωμα να υπεκμισθώσετε ακίνητο τρίτου.

22. Πως μπορώ να εκτυπώσω απόδειξη υπόβολης;
Με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών, μπορείτε ανά πάσα στιγμή, μέσα από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Π.Σ www.gsis.gr/ να δείτε τα ιδιωτικά συμφωνητικά που έχετε υποβάλει, καθώς και να εκτυπώσετε το σχετικό αποδεικτικό.

23. Τι κάνω στην περίπτωση που μισθωτής είναι Νομικό Πρόσωπο υπό σύσταση και δεν έχει λάβει ακόμα ΑΦΜ;
Στην περίπτωση που συμβάλλεται ως μισθωτής νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει λάβει ακόμη ΑΦΜ από την αρμόδια υπηρεσία (ΓΕΜΗ), ο εκμισθωτής καταχωρεί την επωνυμία του νομικού προσώπου και τον ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου. Στη συνέχεια όταν το Νομικό Πρόσωπο ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξης εργασιών και λάβει ΑΦΜ, ο εκμισθωτής πρέπει να επανέλθει στο taxisnet προκειμένου να καταχωρήσει νέα δήλωση μίσθωσης.
Σε αυτήν τη νέα δήλωση θα καταχωρήσει τον ΑΦΜ του Νομικού Προσώπου, τα υπόλοιπα στοιχεία της μίσθωσης (όπως ακριβώς είχαν καταχωρηθεί στην αρχική δήλωση) αλλά πρέπει να επιλέξει ΚΑΙ το πεδίο «συνέχεια προηγούμενης μίσθωσης». Σε αυτό το πεδίο θα καταχωρήσει τον αριθμό καταχώρησης της αρχικής μίσθωσης.

Βρείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ για την Οn line υποβολή πληροφοριών για τα μισθωτήρια συμβόλαια ακινήτων.pdf

Εκπληκτική απάντηση Έλληνα σε Γερμανό που έστειλε ειρωνική επιστολή για τα χρέη μας!

Απίστευτος διάλογος στο γερμανικό περιοδικό Stern – Αξίζει να διαβάσετε την εκπληκτική απάντηση στην επιστολή του Γερμανού συντάκτη!
Η παρακάτω ανοιχτή επιστολή του Walτer Wuellenweber, προς τους Έλληνες πολίτες… με τίτλο «Αγαπητοί μας Έλληνες», δημοσιεύεται σε πρόσφατο τεύχος του γερμανικού εβδομαδιαίου περιοδικού, Stern, για να λάβει την εκπληκτική απάντηση του Έλληνα.
Ο υπέρτιτλος του άρθρου Walτer Wuellenweber αναφέρει:
«Μετά τις τράπεζες, θα πρέπει τώρα οι Γερμανοί να σώσουν και την Ελλάδα. Πρώτα έκαναν αλχημείες οι Έλληνες στο ευρώ και τώρα, αντί να κάνουν οικονομίες, απεργούν».
Αγαπητοί ΕΛΛΗΝΕΣ, από το 1981 ανήκουμε στην ίδια οικογένεια. Μόνο που εμείς έχουμε συνεισφέρει, όσο κανείς άλλος στο κοινό ταμείο, δηλαδή γύρω στα 200 δις, ενώ εσείς έχετε, αντίθετα, εισπράξει κατά κεφαλήν, όσα κανείς άλλος, δηλαδή σχεδόν 100 δις. Ουδέποτε λαός βοήθησε μέχρι τώρα με τη θέλησή του, σε τέτοιο βαθμό, και για τόσο μακρύ διάστημα, άλλον λαό. Είσαστε, κυριολεκτικά, οι πιο ακριβοί μας φίλοι.
Το ζήτημα πάντως είναι, ότι τελικά δεν εξαπατάτε μόνο τον εαυτό σας αλλά κι’ εμάς. Στην ουσία, ουδέποτε φανήκατε αντάξιοι του ευρώ, μιας και παρά την εισαγωγή του, δεν καταφέρατε μέχρι τώρα να εκπληρώσετε τα κριτήρια σταθερότητας.
Στην ΕΕ είσαστε ο λαός που ξοδεύει τα μεγαλύτερα ποσά σε καταναλωτικά αγαθά. Θα θέλαμε, ο πρωθυπουργός σας Γ. Παπανδρέου να προχωρήσει στο πρόγραμμά του, όμως προφανώς αυτό δεν το θέλετε εσείς, αφού συνεχίζετε απτόητοι, ν’ απεργείτε. Μη μας λέτε λοιπόν, ότι μόνο οι πολιτικοί ευθύνονται για την καταστροφή.
Εσείς έχετε εφεύρει τη Δημοκρατία κι ως εκ τούτου θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι ο λαός είναι αυτός που κυβερνά κι επομένως, έχει και την ευθύνη. Κανείς δεν σας αναγκάζει να φοροδιαφεύγετε, να χρηματίζεστε, ν’ αντιδράτε σε κάθε συνετή πολιτική και να εκλέγετε διεφθαρμένους πολιτικούς. Σε τελευταία ανάλυση, οι πολιτικοί είναι λαϊκιστές και κάνουν, ότι τους πει ο λαός. Θα μας πείτε, βεβαίως, ότι κι εμείς οι Γερμανοί δεν είμαστε πολύ καλύτεροι, όπως θέλουν κάποιοι να πιστεύουν. Κι έχετε δίκιο.
Οι Έλληνες είναι εκείνοι, που μας είχαν δείξει το δρόμο της Δημοκρατίας και της Φιλοσοφίας, καθώς και τις πρώτες γνώσεις Εθνικής Οικονομίας. Τώρα μας δείχνετε και πάλι το δρόμο. Μόνο που αυτή τη φορά, είναι λάθος δρόμος. Κι από το σημείο που εσείς έχετε τώρα φτάσει, δεν πάει παραπέρα.
Και η απάντηση που δόθηκε από ένα συμπατριώτη μας:
Αγαπητέ μου Walτer Wuellenweber, ονομάζομαι Γεώργιος Π. Ψωμάς. Είμαι δημόσιος λειτουργός κι όχι υπάλληλος, όπως κατά κόρον τα ΜΜΕ των «συμπατριωτών» σου (μου) και άλλων «συμπατριωτών» σου (μου) αναφέρουν, ως βρισιά και με περίσσεια χλεύη. Ο μισθός μου είναι 1.000. Το μήνα, όχι την ημέρα, όπως ίσως σ’ έχουν παρασύρει, να νομίζεις. Ούτε 1.000 λιγότερα από σένα.
Από το 1981 ανήκουμε στην ίδια οικογένεια. Μόνο που σας έχουμε παραχωρήσει με αδιαφανείς όρους κι’ έναντι αυτών των 200 δις που λέτε, ότι μας δώσατε, το 40% περίπου των αμυντικών εξοπλισμών μας, το σύνολο σχεδόν των εθνικών τηλεπικοινωνιών μας, την κατασκευή 2 μεγάλων αεροδρομίων καθώς και πολλών χιλιομέτρων εθνικού οδικού δικτύου. Αν ξεχνώ κάτι, ζητώ να με συγχωρέσεις. Σημειώνω, πως είμαστε από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς στα καταναλωτικά προϊόντα που παράγουν τα εργοστάσιά σας.
Η αλήθεια είναι, πως δεν ευθύνονται μόνο οι πολιτικοί μας γι’ αυτή την καταστροφή. Ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης έχει και μια εταιρία γερμανικών κυρίως συμφερόντων, η οποία τους λάδωνε, για ν’ αναλαμβάνει, όπως λέω παραπάνω, δημόσια έργα (βλ. C4Ι). Πιθανολογώ, πως φταίνε και τα γερμανικά ναυπηγεία, τα οποία μας πούλησαν κάτι υποβρύχια, που γέρνουν. Είμαι σίγουρος, ότι εσύ δεν με πιστεύεις ακόμα, αλλά δείξε λίγο υπομονή και περίμενε, διάβασέ με, κι αν δεν σε πείσω, τότε διώξε με από την Ευρωζώνη, τον τόπο της Αλήθειας και της Ευημερίας, του Δίκαιου και του Σωστού.
Λοιπόν Walτer, μισός αιώνας και πάνω πέρασε από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, από τότε που η Γερμανία έπρεπε να ξοφλήσει τις υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα. Οι οφειλές αυτές, που μόνον η Γερμανία αρνείται να ξοφλήσει στην Ελλάδα (η Βουλγαρία και η Ρουμανία, τακτοποίησαν ήδη τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους), συνίστανται:
α) Σε χρέη ύψους 80 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων, από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
β) Σε χρέη από τη διαφορά του κλήριγκ στο μεσοπόλεμο, ύψους 593.873.000 δολαρίων, που ήταν σε βάρος της Γερμανίας.
γ) Στα αναγκαστικά δάνεια, τα οποία συνήψε το Γ΄ Ράιχ από την Ελλάδα, ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στη διάρκεια της κατοχής.
δ) Στις επανορθώσεις, που οφείλει η Γερμανία στην Ελλάδα, για τις κατασχέσεις, αρπαγές και καταστροφές, που της προξένησε το Γ’ Ράιχ, την περίοδο της κατοχής, ύψους 7,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως επεδίκασαν οι Σύμμαχοι.
ε) Στις ανυπολόγιστες υποχρεώσεις της Γερμανίας για την αφαίρεση της ζωής 1.125.960 Ελλήνων (38.960 εκτελεσμένων, 12.000 νεκρών από αδέσποτες, 70.000 σκοτωμένων σε μάχες, 105.000 νεκρών στα στρατόπεδα της Γερμανίας, 600.000 νεκρών από πείνα και 300.000 απωλειών από υπογεννητικότητα).
στ) Στην ατίμητη ηθική προσβολή, που προξένησε στον ελληνικό λαό και στις ανθρωπιστικές ιδέες που εκφράζει η ελληνική ιδέα. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό, είναι ηθικής τάξης, ύψιστης ηθικής αξίας.
Ξέρω Walτer, σε πειράζουν αυτά που γράφω, αλλά και μένα με πείραξαν, αυτά που έγραψες! Αλλά περισσότερο με πειράζουν, αυτά που σκέφτεσαι και θέλεις να κάνεις για μένα και τους «συμπατριώτες» σου, τους Έλληνες !
Walτer, φίλτατε Walτer, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 130 γερμανικές επιχειρήσεις, στις οποίες, περιλαμβάνονται σχεδόν όλοι οι γερμανικοί κολοσσοί, οι οποίες πραγματοποιούν ετήσιο τζίρο της τάξης των 6,5 δισ. ευρώ.
Ξέρεις Walτer, σύντομα δε θα μπορώ ν’ αγοράζω Γερμανικά προϊόντα, γιατί δεν θά έχω λεφτά. Εγώ Walτer μεγάλωσα στα λίγα, θα τ’ αντέξω. Και μην ανησυχείς για τους νέους στην Ελλάδα, είμαστε ακόμα πολλοί παλιοί, για να τους βοηθήσουμε, να εξοικειωθούν στη νέα κατάσταση. Αλλά εσείς βρε Walτer, τους ανέργους σας, που θα δημιουργηθούν από την κατάσταση αυτή στην Ελλάδα, πως θα τους αντιμετωπίσετε;
Πες μου σε παρακαλώ, έχω απορία: Εμείς οι Έλληνες πρέπει να φύγουμε από την Ευρώπη, την Ευρωζώνη (κι απ’ όπου αλλού θέλετε, εσείς, οι Γερμανοί, οι Σουηδοί, οι Ολλανδοί και λοιποί «συμπατριώτες). Πρέπει να φύγουμε, για να σωθούμε από μια Ένωση, κατ’ επίφαση. Από μια ομάδα κερδοσκόπων. Από μια ομάδα, στην οποία είμαστε συμπαίκτες, όσο καταναλώναμε τα προϊόντα των συμπαικτών!
Εγώ φίλτατε Walτer, πιστεύω, ότι οι Έλληνες θα πρέπει να σταματήσουν ν’ αγοράζουν Mercedes, BMW, Opel, Ford, Scoda, κλπ. συμμαχικά προϊόντα, γιατί, δεν μπορούν και δεν πρέπει! Δεν το αξίζουν. Θα πρέπει να σταματήσουν ν’ αγοράζουν προϊόντα από το Lidl, το Praktiker και το IKEA. Γιατί δε θα μπορούν πια να τ’ αγοράσουν αυτά τα προϊόντα, βρε αδερφέ, τι να κάνουμε!
Φίλτατε Walτer, θα πρέπει να κανονίσουμε και κάποιες άλλες «λεπτομέρειες» . αν μου επιτρέπεις βέβαια, γιατί εσύ είσαι ο «πιστωτής» της ζωής μου. Ξέρεις βρε φίλε Walτer, θέλω να μου επιστρέψεις τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ μου, που έκλεψες εσύ (όχι ΕΣΥ βεβαίως, αλλά κάποιοι ΔΙΚΟΙ ΣΟΥ), θέλω τα ΑΘΑΝΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΟΥ, που βρίσκονται στα Μουσεία του Βερολίνου, του Μονάχου, του Λονδίνου, του Παρισιού, της Ρώμης! Τα θέλω τώρα, που μπορεί να πεθάνω, αλλά θέλω να πεθάνω, κοντά στους πατέρες μου!

Βαρουφάκης: Φίλε μου, Γιάννη Στουρνάρα, πρέπει να παραιτηθείς

Βαρουφάκης: Φίλε μου, Γιάννη Στουρνάρα, πρέπει να παραιτηθείς

Την παραίτηση του υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, ζητά ο οικονομολόγος Γιάννης Βαρουφάκης, με άρθρο που δημοσίευσε στην προσωπική του ιστοσελίδα.
Στο άρθρο του, ο κ. Βαρουφάκης, αναφέρεται σε προτροπή της επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, να ζητήσει νέο "κούρεμα" χρέους, πρόταση την οποία αρνήθηκε, λόγω διαφωνίας με τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών.
"Πρόκειται για μία καταπληκτική ιστορία. Κατά πάσα πιθανότητα, έχουμε να κάνουμε με την πρώτη φορά, που το ΔΝΤ άλλαξε τακτική και προσπάθησε να κάνει το σωστό για μία χώρα σε πρόγραμμα, για να απορρίψει την πρότασή του ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών αυτής της χώρας", γράφει ο κ. Βαρουφάκης.
Ο γνωστός οικονομολόγος αναφέρεται σε δημοσίευμα των Financial Times, που φιλοξένησαν συνέντευξη του κ. Στουρνάρα.
"Ο υπουργός Οικονομικών εναντιώθηκε στις πιέσεις της Κριστίν Λαγκάρντ και του Πολ Τόμσεν, του επικεφαλής του ΔΝΤ στην Ελλάδα, να ζητήσει από άλλους ηγέτες της ευρωζώνης κούρεμα του ελληνικού χρέους", εξηγεί, χρησιμοποιώντας τα ακριβή λόγια του υπουργού Οικονομικών:
"Ο Σόιμπλε μου είπε: “Γιάννη, ξέχνα το”. Άρα δεν μπορεί να γίνει, επομένως τι μπορώ να κάνω;"
Σχολιάζοντας, ο κ. Βαρουφάκης λέει:
"Ποτέ ίσως στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είδε το φως της ημέρας καλύτερη απόδειξη της πλήρους και απόλυτης υποδούλωσης περήφανων εθνών στην τυραννία του πλουσιότερου κράτους. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε πιο τρανή επιβεβαίωση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πια ένας οργανισμός ανεξάρτητων κρατών μελών και ότι μία λογική διαπραγμάτευση είναι εκτός συζήτησης".
Στον επίλογο του άρθρου του, ο κ. Βαρουφάκης σημειώνει:
"Ο Γιάννης Στουρνάρας τυχαίνει να είναι εκλεκτός συνάδελφος και καλός μου φίλος. Γι' αυτό και με μεγάλη μου λύπη, γράφω αυτές τις γραμμές. Η Ελλάδα χρειάζεται έναν υπουργό Οικονομικών, που θα προχωρήσει σε δυναμική επαναδιαπραγμάτευση των όρων αυτού του μισάνθρωπου, παράλογου κι άνευ προετοιμασίας πακέτου βοήθειας. Δεδομένου του τρόπου, που παραδέχθηκε, ότι σπατάλησε τη μοναδική αυτή ευκαιρία να αυξήσει τη διαπραγματευτική ισχύ της Ελλάδας, αποδεικνύεται ότι του λείπει η αξιοπιστία για να ηγείται των διαπραγματεύσεων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραιτηθεί. Άμεσα".

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Στοιχεία ΣΟΚ του Reuters για τον Προβόπουλου...Ο Γιώργος Στουρνάρας με τον φίλο του Γιάννη Στουρνάρα3,4 εκ. ευρώ η αποζημίωση του Προβόπουλου από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με στοιχεία που φέρνει το Reuters ”
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012 23:19
Αποζημίωση» ύψους 3,4 εκατομμυρίων ευρώ (2,8 εκατομ. μετά φόρων) έλαβε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιώργος Προβόπουλος, από την Τράπεζα Πειραιώς, όπου εργαζόταν μέχρι το 2008 στη θέση του αντιπροέδρου. Επικαλούμενο συγκεκριμένα έγγραφα, το Reuters αναφέρει ότι ο κ. Προβόπουλος, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Εμπορικής, άρχισε να εργάζεται στην Πειραιώς στις 18 Οκτωβρίου του 2006. Ως αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, ο καθαρός του μισθός ανερχόταν στα 580.000 ευρώ συν διάφορα έξοδα και μπόνους.
Μετά από 19 μήνες, στις 22 Μαΐου του 2008 παραιτείται από την Πειραιώς προκειμένου να αναλάβει την Τράπεζα της Ελλάδας, ενώ μία μέρα πριν αποχωρήσει από την τράπεζα οι διευθυντές εγκρίνουν το ποσό των 2.775.000 ευρώ ως αποζημίωση συν την αμοιβή του για τους πέντε μήνες δουλειάς εκείνης της χρονιάς, ύψους 325.704 ευρώ. Η Τράπεζα της Ελλάδας επιβεβαίωσε ότι η «αποζημίωση» του κ. Προβόπουλου άγγιξε το ποσό των 3,46 εκατομμυρίων προ φόρων και πληρώθηκε τον ίδιο μήνα. Με αυτόν τον τρόπο, υπολογίζεται ότι για κάθε χρόνο εργασίας στην Πειραιώς ο κ. Προβόπουλος αμειβόταν με 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, στις 30 Απριλίου του 2009, η παραπάνω συμφωνία συζητήθηκε σε γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς, όπου ζητήθηκε εκ των υστέρων έγκριση για την πληρωμή.Παρ’ όλο που αυτές οι συνελεύσεις είναι ανοιχτές για τα ΜΜΕ, το θέμα πέρασε απαρατήρητο.

Ο τρόπος πληρωμής του κ. Προβόπουλου είναι αξιοσημείωτος, καθώς – όπως σημειώνει το Reuters – ένας άλλος αντιπρόεδρος της Πειραιώς, ο Θεόδωρος Πανταλάκης, που είχε ακριβώς την ίδια θέση στην Τράπεζα και εργαζόταν από το 2004 έως το 2009, σύμφωνα με τα πρακτικά των μετόχων, πήρε αποζημίωση 470.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε λιγότερα από 100.000 ευρώ για κάθε χρόνο εργασίας. Συγκριτικά, η αποζημίωση του κ. Προβόπουλου ήταν τριπλάσια του ετησίου μισθού του από την τράπεζα μετά φορών. Το Reuters ρώτησε σχετικά την Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία απάντησε ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων από την αποζημίωση του κ. Προβόπουλου και ότι όλες οι αρμόδιες αρχές είναι ενήμερες. Ο κ. Προβόπουλος ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας πλέον, είναι αυτός που γνωμοδότησε αρνητικά για τη βιωσιμότητα της Αγροτικής Τράπεζας, λύνοντας τα χέρια του υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, προκειμένου να την τεμαχίσει σε «καλή» και «κακή» και στη συνέχεια να παραχωρήσει το «καλό» κομμάτι της ΑΤΕ στην Πειραιώς. Όπως αναφέρει το Reuters, οι βουλευτές της αριστεράς έχουν χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη παραχώρηση «ληστεία του αιώνα».
Διαβάστε ολόκληρο το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Reuters ΕΔΩ

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

¨Μπάμ¨ και έξω από την Μεσόγειο!!


Από την στιγμή που οι Τούρκοι θεώρησαν ότι απέκτησαν Ναυτωσύνη η επωδός ¨τα κάνανε Θάλασσα¨τους ταιριάζει γάντι,

ΛΑΔΟΞΕΡΑ ή ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΞΕΡΑ

Το Κυπριακό του 74 ήρθε με τα πετρέλαια της Θάσου( Μπάμπουρας-θέση Καλόγερος) και αμέσως το μάτι του γείτονα αλληθώρισε στην γειτονική βραχονησίδα της Λαδοξέρας. Από τότε η Λαδοξέρα για τους Τούρκους γίνεται το κομβικό σημείο της στρατηγικής διεκδίκησης σχεδόν του μισού Αιγαίου με όλες τις συνεπακόλουθες γεωπολιτικές ανατροπές που αφορούν τας νήσους της Αιγαιοπελαγίτικης συνοριογραμμής μας.

Άραγε πόσες φορές απετέλεσε μακροχρόνιο θέμα των μυστικών διαβουλεύσεων των δύο πλευρών;

Φυσικά αν υπήρξε συμφωνία θα το δούμε λίαν συντόμως.

Το γεγονός όμως είναι ότι ο Τούρκος ¨ζυγώνει¨ την Λαδοξέρα σαν να την θεωρεί δική του.

Η γεωπολιτική αξία της Λαδοξέρας πέραν των ενεργειακών κοιτασμάτων που περικλείει η γύρω περιοχή, ενδιαφέρει άμεσα Ρώσους, Ευρωπαίους , Αμερικάνους κ.α γιατί προσδιορίζει διεθνείς διαδρόμους Ναυσιπλοίας και μάλιστα σε γειτνίαση με τα στρατηγικά Στενά των Δαρδανελλίων.

Ήδη εδώ και πολύ καιρό ο ¨άσημος ΄αυτός βράχος πρέπει να εποπτεύεται από τους στρατιωτικούς δορυφόρους των Μεγάλων Στρατηγικών Παικτών του κόσμου.

¨Kινήσεις τουρκικών πολεμικών πλοίων καταγράφηκαν κατά την διάρκεια της νύχτας σε όλο το μήκος των μικρασιατικών ακτών, αμέσως μετά το επεισόδιο στην βραχονησίδα Λαδοξέρα/Ζουράφα.

Τουρκικά πλοία κατευθύνονται με χαμηλή ταχύτητα εδώ και μία ώρα περίπου από το ναύσταθμο του Γκιολτσούκ προς την έξοδο των Δραδανελίων, ενώ και στους ναυστάθμους Σμύρνης και Αλικαρνασσού καταγράφεται υψηλή κινητικότητα.¨ 12/01/14 - 06:44defencenet.gr

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΞΕΡΑ της Μεταπολίτευσης δεν φρόντισε όλα αυτά τα χρόνια να αναδείξει προς ίδιον όφελος την γεωπολιτική αξία αυτού του κομματιού της Ελληνικής Γης κατα μεσής του Αρχιπελάγους και ¨άφηνε τον Μογγόλο από την Στέπα να ψαρεύει συναγρίδα¨.

ΖΟΥΡΑΦΑ ή ¨ΞΟΥΡΑΦΑ¨

Η Λαδοξέρα για τους Τούρκους είναι η λεγόμενη Ζουράφα.

Παρακάτω θα εξηγήσουμε πως η Ζουράφα τους θα τους γίνει τελικά η ΞΟΥΡΑΦΑ τους!!

Οι Τούρκοι μπορεί να ισχυρισθούν ότι ¨συμφωνήσαμε¨ με τους Γείτονες μας. Άλλωστε από τον μπαμπεσιάρη Τούρκο μπορεί να τα περιμένει κανείς όλα και μάλιστα τώρα που το ¨στρατηγικό βάθος¨ της εξωτερικής πολιτικής του έγινε ¨στρατηγικά ρηχό¨.

¨Ναι αλλά γείτονα με τον Αμερικάνο και τον Ρώσο συμφώνησες;

Γιατί αυτοί σε περιμένουν στην γεωπολιτική γωνιά του ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ και καιροφυλακτούν πότε θα ανατρέψεις το Status quo για να σε ανατρέψουν και να σε στείλουν έξω από την Μεσόγειο.

Ο μεν Ναύαρχος Κουντουριώτης για αρκετά χρόνια σε μάντρωσε για τα καλά μέσα στα Στενά, τώρα όμως και με τις κουταμάρες που κάνεις πλησιάζει η ώρα που θα πάς στα προγονικά σου μαντριά στην Στέπα. ¨

Για να δούμε τι λένε οι Αμερικάνοι…

Ο David Wurmser υπήρξε ένα από τα «γεράκια» του αμερικανικού Πενταγώνου, που οδήγησαν στον πόλεμο κατά του Ιράκ και στην πτώση του καθεστώτος Σαντάμ. Με εκθέσεις που προετοίμασε για λογαριασμό του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πρότεινε τη χρήση προληπτικών πληγμάτων κατά της Συρίας και του Ιράν, καθώς και την παύση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για το παλαιστινιακό ζήτημα.

Λοιπόν αυτός ο διπλωμάτης με τις ¨βαριές περγαμηνές¨ καταθέτει την άποψη του ότι οι στενές σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο εξυπηρετούν καλύτερα τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή απ’ ότι με την Τουρκία.

Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρξει ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο εξαιτίας των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σας διαβεβαιώ λέει¨ ότι η Τουρκία δεν θα σιωπήσει, ούτε θα το επιτρέψει.¨

Όμως για τα Ελληνικά χωρικά ύδατα και την ΑΟΖ ισχυρίζεται¨ δεν έχει ακόμη επίσημα οριστεί, δεν θα πρέπει να αμφισβητούνται, γιατί δεν αποτελούν «ελαστικά» ζητήματα.¨

¨Γνωρίζουμε που θα πρέπει να χαραχτεί η γραμμή της ΑΟΖ¨

¨ Ίσως να μην βρίσκεται στο σημείο που επιθυμεί η Τουρκία, υπόλειμμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπου ορισμένα νησιά βρίσκονται υπό Ελληνικό έλεγχο.¨

ΤΙ ΝΑ ΕΝΝΟΕΙ άραγε ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ Γεράκι ( ΚΟΡΑΚΙ);

Και συνεχίζει ¨αλλά οι διεκδικήσεις της Τουρκίας μεγάλων εκτάσεων στη θάλασσα του Αιγαίου δεν έχουν καμία βάση στο Διεθνές Δίκαιο και εκτιμώ ότι σε κάποιο σημείο οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναγνωρίσουν το ζήτημα μαζί με τους Έλληνες και τους Κυπρίους¨.

¨Η Τουρκία δεν είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών! Έχει σαφή ατζέντα!¨

¨Ο Νταβούτογλου, ως υπουργός Εξωτερικών, έχει δηλώσει ότι υιοθετεί μία νέο-οθωμανική ατζέντα, ενώ ο πρωθυπουργός εφαρμόζει μία ισλαμική ατζέντα, καμία εκ των οποίων δεν είναι συμβατή με τα αμερικανικά συμφέροντα σε βάθος χρόνου!¨

¨Στο πολιτικό επίπεδο, θεωρώ ότι η Κύπρος και η Ελλάδα είναι καλύτεροι σύμμαχοι για τις αμερικανικές θέσεις από την Τουρκία¨. Πηγή περιοδικό «Επίκαιρα»

Ο Αμερικάνος τα είπε όλα και μας προσδιόρισε τι έρχεται…

Φυσικά για τους Ρώσους πάντα μιλάνε άλλοι…

«Η Ρωσία επελαύνει στη Μεσόγειο», έγραφαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς». Η είδηση αφορούσε την υπογραφή συμφωνίας ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στη ρωσική εταιρεία Soyuzneftegaz και το καθεστώς Ασαντ στη Συρία με το οποίο η Μόσχα εξασφαλίζει το αποκλειστικό δικαίωμα εξερεύνησης για πετρέλαιο και φυσικό αέριο για 25 χρόνια σε μια θαλάσσια περιοχή 1.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα συριακά χωρικά ύδατα.

¨Η συμμετοχή της Ρωσίας θα μπορούσε να αλλάξει το παιχνίδι, εκτιμούν οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς». Η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου στον κόσμο. Τα ρωσικά αποθέματα στη Δυτική Σιβηρία είναι πέντε φορές περισσότερα από τα υπολογιζόμενα στη λεκάνη της Λεβαντίνης. Η παραδοσιακή κυριαρχία της Ρωσίας όμως στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης τελεί σιγά σιγά υπό απειλή.¨

¨Στο πλαίσιο αυτό η Μόσχα θέλει να αποκαταστήσει στενότερες ενεργειακές σχέσεις με χώρες όπως το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα, προσφέροντάς τους ένα μεγάλο στήριγμα στις διαφορές τους

με την Τουρκία και άλλες γειτονικές χώρες¨, εκτιμά το «Φόρεϊν Πόλισι» και προσθέτει: ¨Μετά τις τουρκικές απειλές για τις Κυπριακές έρευνες για φυσικό αέριο, η Ρωσία απέστειλε ένα αεροπλανοφόρο στην περιοχή. Προσέφερε επίσης εγγυήσεις ασφάλειας στο Ισραήλ σε μια κατ ιδίαν συνάντηση τον περασμένο μήνα ανάμεσα στον πρόεδρο Πούτιν και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου¨. olympiada Ιανουαρίος 11, 2014 του Μιχάλη Ψύλου

Ταυτόχρονα διαβάζουμε ότι οι κυπριακές αρχές έδωσαν την συγκατάθεσή τους στη Ρωσία για χρήση στρατιωτικών βάσεων σε ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη στο νησί, όπως γράφει η «Cyprus weekly». Ιανουάριος 11, 2014

έτσι λοιπόν έμεινε το τέλος και

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ¨ΞΟΥΡΙΖΟΥΝ¨ ΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ

και οι μεν Αμερικάνοι δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν περαιτέρω την ήδη ¨ταλαιπωρημένη¨ φήμη τους σαν εγγυήτριας δύναμης, οι δε Ρώσοι ενδιαφέρονται και για την μελλοντική αξία των ενεργειακών αποθεμάτων τους.

Ποιος από τους δύο πραγματικά θα ήθελε να πέσουν στην ενεργειακή αγορά κι’ άλλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου με αποτέλεσμα να μειωθούν τα καθαρά κέρδη τους;

Φυσικά σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους ¨ κρυωνιάρηδες¨ που θέλουν εν μέσω της μνημονιακής καταιγίδας που διερχόμαστε να ανοίξουν τον ενεργειακό κουμπαρά της Ανατολικής Μεσογειακής Λεκάνης για να ζεσταθούν.

Δηλ ο καθένας εδώ στα μέρη μας βρίσκεται για διαφορετικούς λόγους.

Όμως οι περισσότεροι συμφωνούν ότι ο Τούρκος ¨το παράκανε¨ και γίνεται πλέον τροχοπέδη στους ευρύτερους σχεδιασμούς τους.

Δεν θα αργήσουμε λοιπόν να ακούσουμε το ¨¨ΜΠΑΜ¨¨ και να δούμε κάποιον να αποχωρεί από την Μεσόγειο.

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας.

Η «ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΔΡΑΣΕΙ !!!


Κάποιοι ,που δε μπήκαν στα «μαντριά» του συστήματος και δεν υπήρξαν πελάτες ,αλλά πολίτες, πλήρωσαν το ακριβό τίμημα της απαξίωσης και της περιθωριοποίησης!

Είναι κυρίως αυτοί που κρατήθηκαν μακριά από την παθολογία του συστήματος, που «αλέθει» την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισοπεδώνει την αληθινή αξία του πολίτη, για να αποδώσει οικονομική «αξία» στους λίγους «ισχυρούς», κάνοντας αναλώσιμο «προιόν» την ίδια την ύπαρξή μας!

Φτάσαμε πια στον άκρατο παραλογισμό με τα ΜΜ «Ε» να εγκλωβίζουν σε έναν εικονικό κόσμο τις συνειδήσεις, αποκοιμίζοντας κάθε δυνατότητα αντίστασης και να συναγωνίζονται μεταξύ τους στην ευτέλεια, στην τρομολαγνεία και στο ψέμα! Έτσι μας κατέστησαν ραγιάδες, να λέμε ναι στην « τρέλα» των αγορών τους ,ναι στο ευρώ και στην ξετσιπωσιά των πολιτικών αγυρτών και της βαρβαρότητας του ευρωσυστήματός τους, χωρίς να νιώθουμε τι σημαίνουν όλα αυτά για τη ζωή μας και τη χώρα μας!

Είναι κι άλλοι παραπλανημένοι και προδομένοι, που τώρα απεκδύονται ιδεοληψίες κι αυταπάτες και βρίσκουν τον αληθινό τους εαυτό -με βίαιο και οδυνηρό πολλές φορές τρόπο! Κι αυτοί γνήσιοι αγωνιστές της ζωής, επιτυχημένοι και ικανοί στο χώρο τους ,βιώνουν την απόλυτη κατάρρευση των κόπων και των θυσιών τους!

Αυτοί όλοι έκαναν πάντα τον καλό και τίμιο αγώνα! Έκαναν πράξη ζωής κάποιες αξίες διαχρονικές και ακατάλυτες .Τώρα είναι η δική τους ώρα! Η πατρίδα τους χρειάζεται όσο ποτέ! Είναι οι σεμνοί ,οι γενναίοι, οι αδούλωτοι άνθρωποι ,που πιστεύουν και σέβονται τις ζωντανές ,δημιουργικές ,ανεξάντλητες και περήφανες δυνάμεις του λαού μας! Δεν ανήκουν σε ελίτ « πνευματικές» ή οικονομικές, αλλά είναι μέρος του λαού μας και πάντα αγωνίζονταν σε αφανή μετερίζια.

Τώρα η πατρίδα αυτούς χρειάζεται όσο ποτέ να βγουν μπροστά! Τώρα είναι η δική τους ώρα και είναι σίγουρο πως μόνο με «καθαρούς» πια όρους θα έρθει η «ανάσταση» ,καθώς η ολοκληρωτική καταστροφή που ζούμε δε «σηκώνει» μεσοβέζικες, αλλά μόνο ριζοσπαστικές και ανατρεπτικές λύσεις! Μόνο ανδρείοι και «καθαροί» άνθρωποι ,μέσα από τα σπλάχνα του λαού, μπορούν να φέρουν τη «λύση» στην τραγωδία του τόπου!

Αυτοί που αντιπροσωπεύουν την αναξιοπρέπεια, την απαξία, την αποσύνθεση και το χάος, αυτοί που θέσπισαν τη διαφθορά, για να αλλοτριώσουν συνειδήσεις, ανήκουν πια στο χθες και δεν το συναισθάνονται, καθώς είναι κενοί ,θρασείς και άδειοι, χωρίς συνείδηση! Ψελλίζουν κουβέντες του χθες, που δεν αγγίζουν κανένα! Είναι «κύμβαλα αλαλάζοντα» ,που κάνουν κακό στα αυτιά και στην ψυχή μας! «Παίζουν» στα ζάρια τη ζωή και τη χώρα μας, προσφέροντάς τη στο βωμό «των αγορών» και των ισχυρών του χρήματος! Δεν κατάλαβαν πόσο εξαχρείωσαν, εκχυδάισαν και εξαθλίωσαν τη ζωή! Όντας αρπακτικά, εκβαρβάρωσαν τα ήθη και πάνε να πουλήσουν ως res,ως αντικείμενα ,τις ζωές μας, αφού πρώτα μας αλλοτρίωσαν και μας εκμαύλισαν!

Τόσα χρόνια υπηρέτησαν τα αφεντικά τους και όχι το λαό, καθώς ποτέ δεν είχαν την πολιτική βούληση να εφαρμόσουν τα δέοντα, αφού ήθελαν συνειδήσεις ασθενικές,

κομματιασμένες και χειραγωγημένες, για να τις ελέγχουν! Η Ελλάδα ήδη έχει πληρώσει ακριβό φόρο αίματος -κι όχι μόνο! Φτάνει πια!

Η ανατροπή όμως ήδη συντελείται! Η ίδια η φύση των πραγμάτων τους ξεπερνά! Οι καιροί αλλάζουν γοργά. Τώρα είναι η εποχή της αλήθειας και του φωτός! Η συλλογική μας μνήμη ξεσπά και ξεβράζει ό, τι σάπιο και ψεύτικο.

Οι άνθρωποι θέλουν πια να ειδωθούν ως άνθρωποι! Θέλουν πίσω το χαμένο τους εαυτό, τη χαμένη τους χαρά και αξιοπρέπεια και μια νέα ηθική ,που να απαντά στις αληθινές τους ανάγκες ,στην τιμή και στο δίκιο!

Ποιο θα είναι το τέλος αυτής της ελληνικής τραγωδίας; Οι φαύλοι ξεπέρασαν κάθε όριο! Έχουν διαπράξει «ύβριν» και ο Θεός της Ελλάδας θα τους αποδώσει την «τίσιν» που τους πρέπει! Η «άλλη Ελλάδα» της προκοπής και της ελπίδας θα βγει μπροστά! Η Λογική και το αυτονόητο θα νικήσουν! Οι ταπεινοί, οι σεμνοί, οι συνειδητοποιημένοι ,που το σύστημα τους καταδίκασε στη σιωπή και την αφάνεια, βγαίνουν ήδη στο φως.

Αυτοί οι ακέραιοι και ελεύθεροι άνθρωποι, με αίσθημα ευθύνης , οφείλουν σήμερα να υψώσουν τη φωνή τους και να πουν επιτέλους το λυτρωτικό μεγάλο ΟΧΙ !Έτσι μόνο θα λύσουμε το «γόρδιο δεσμό», που σίγουρα δε δημιουργήσαμε εμείς , και επιτέλους θα πάρουμε για πρώτη μας φορά τη μοίρα μας στα δικά μας χέρια.

Με φαντασία και όραμα ας υπηρετήσουμε την πολιτεία του μέλλοντος που μας καλεί, με όρους πολιτισμού και με στόχο τον άνθρωπο! Η επανάσταση της αξιοπρέπειας ,της τιμής ,της εθνικής και της κοινωνικής απελευθέρωσης ήδη επισυμβαίνει στις συνειδήσεις των Ελλήνων! Αυτή είναι η πιο καταλυτική, η πιο ριζοσπαστική επανάσταση ,που θα επανακαθορίσει τις κοινωνικές μας σχέσεις και την «εικόνα» της ίδιας της ύπαρξής μας! Μια νέα εποχή κι ένας νέος ανθρωποκεντρικός πολιτισμός είναι ήδη παρών, για να απαλλάξει τον άνθρωπο από τον προαιώνιο φόβο της επιβίωσης και τα δεσμά της όποιας εθνικής ή κοινωνικής σκλαβιάς! Κι η Ελλάδα ,όπως πάντα ιστορικά, οφείλει και πάλι να πρωταγωνιστήσει με την ιερή της παρακαταθήκη και την ανθρωποκεντρική «ματιά» του πιο φωτεινού πολιτισμού, που γέννησε ποτέ ο πλανήτης και τόσο πολύ τον χρειάζεται σήμερα!

Έλλη Διαμαντοπούλου(μέλος του ενιαίου παλλαικού μετώπου,(ε.πα.μ)

Τέλος στη φορολόγηση των αγροτών με βάση το τεκμαρτό εισόδημα

Είδηση «βόμβα» που ενδιαφέρει όλους όσοι έχουν αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα «έσκασε» το βράδυ της Τρίτης 14 Ιανουαρίου στο γραφείο του γενικού γραμματέα Εσόδων Χάρη Θεοχάρη κατά τη διάρκεια συνάντησης του με αγροσυνδικαλιστές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα φορολογούνται όλοι οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων με συντελεστή 13%.Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα φορολογούνται όλοι οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων με συντελεστή 13%.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Ηρακλείου Γιώργο Τζωρτζάκη, ο γενικός γραμματέας Εσόδων ανακοίνωσε ότι δεν ισχύει πια η φορολόγηση βάσει του τεκμαρτού αγροτικού εισοδήματος και για τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων που δεν θα υπαχθούν στον κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Όλοι θα φορολογούνται με ποσοστό 13% επί των καθαρών εσόδων τους.
«Ο κ. Θεοχάρης μας είπε χαρακτηριστικά ότι όλοι όσοι έχουν αγροτικό εισόδημα θα πρέπει να βάζουν σε μία κούτα τα τιμολόγια πώλησης των προϊόντων τους και σε μία άλλη κούτα τα τιμολόγια των δαπανών τους και κάθε έξι μήνες να κάνουν συγκεντρωτική λίστα και να την καταθέτουν στην εφορία. Το καθαρό εισόδημα θα φορολογείται με 13%. Τέρμα η φορολόγηση με βάση το τεκμαρτό εισόδημα που ίσχυε μέχρι τώρα» λέει στο Agronews ο κ. Τζωρτζάκης.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα φορολογούνται όλοι οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων με συντελεστή 13%.
Για παράδειγμα ένας συνταξιούχος αγρότης με σύνταξη των 350 ευρώ μηνιαίως, που πούλησε 300 κιλά λάδι και εισέπραξε 750 ευρώ, έδωσε όμως για λιπάσματα 150 ευρώ, θα φορολογείται με συντελεστή 13% για τα 600 ευρώ που φέρεται να έχει κέρδος. Έτσι θα κληθεί να δώσει στην εφορία 78 ευρώ. Μέχρι τώρα αυτά τα ποσά δεν φορολογούνταν. Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά φέτος θα φορολογηθεί και το χωραφάκι που έχει ο παππούς του παραδείγματος. Το ίδιος ισχύει για όλους τους παραγωγούς προϊόντων, ετεροεπαγγελματίες όπως δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, μικροεπιχειρηματίες κλπ που δεν συμπληρώνουν τα κριτήρια για  υπαγωγή στον κώδικα βιβλίων και στοιχείων.
«Πάνε να μας διαλύσουν! Επιδιώκουν να κάνουν ασύμφορη για τους μικρούς αγρότες την παραγωγή προϊόντων. Στόχος τους είναι να περάσει σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και ο πρωτογενής τομέας για να κάνουν κάθετες μονάδες» υπογραμμίζει ο κ. Τζωρτζάκης.

Καταγγέλλει αγροτοσυνδικαλιστές
Ο κ. Τζωρτζάκης κάθε άλλο παρά ικανοποιήθηκε από τις απαντήσεις του κ. Θεοχάρη σε μια σειρά θέματα που έθεσε ο ίδιος και ο αγροτοσυνδικαλιστής από τη Βέροια κ. Παπακωνσταντίνου. Ο κ. Θεοχάρης ξεκαθάρισε ότι το υπουργείο Οικονομικών επιμένει στους δύο όρους που έθεσε για την υπαγωγή στον κώδικα βιβλίων και στοιχείων δηλαδή επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ ή και εισοδήματα από πωλήσεις προϊόντων άνω των 10.000 ευρώ ετησίως. Δεν αποδέχθηκε τα αιτήματα που του έθεσαν οι αγρότες της Κρήτης για την απαλοιφή των 5.000 ευρώ των επιδοτήσεων, την αύξηση του ορίου στα 20.000 ευρώ και αφορολόγητο 10.000 ευρώ σε όσους υπαχθούν. Αυτό που είπε είναι ότι θα εξεταστεί το θέμα του τέλους επιτηδευματία των 650 ευρώ ετησίως, χωρίς όμως να δώσει μία σαφή απάντηση.
Επίσης ο κ. Τζωρτζάκης επέκρινε  δημόσια και με δριμύτητα τους αγροτοσυνδικαλιστές Γιάννη Παναγή από τις Σέρρες, Δημήτρη Δημογιάννη από τη Λαμία και Κώστα Γεωργίου από την Ελάτια, υποστηρίζοντας ότι «δεν έθεσαν τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, αλλά περιορίστηκαν σε κολακευτικά σχόλια προς το Χάρη Θεοχάρη. Αυτό που ρώτησαν είναι αν θεωρούνται αγροτικό εισόδημα τα έσοδα από τα φωτοβολταϊκά και αν θα φορολογούνται με συντελεστή 13%. Και αν θα φορολογούνται με δελτία παροχής υπηρεσιών 23% οι υπηρεσίες εκτέλεσης εργασιών με τρακτέρ. Δηλαδή ενδιαφέρθηκαν μόνο για θέματα που τους αφορούν προσωπικά» επεσήμανε ο κ. Τζωρτζάκης.

«Ζουν σε άλλο κόσμο…»
Αναφερόμενος στα… ευτράπελα των νέων ρυθμίσεων ο κ. Τζωρτζάκης είπε ότι σύμφωνα με τα μέχρι χθες δεδομένα ένας ιδιοκτήτης πολλών θερμοκηπίων που βρίσκονται σε διαφορετικά χωράφια θα υποχρεωνόταν να δηλώνει το ένα ως έδρα επιχείρησης και τα υπόλοιπα ως υποκαταστήματα. «Έστω ότι ένας αγρότης έχει τρία θερμοκήπια στην ίδια περιοχή, αλλά σε διαφορετικά χωράφια. Το ένα θα ήταν έδρα επιχείρησης και τα άλλα δύο υποκαταστήματα! Οι άνθρωποι ζουν σε άλλο κόσμο…. , σχολιάζει ο κ. Τζωρτζάκης και προσθέτει: Ευτυχώς ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κορασίδης αντιλαμβανόμενος το πρόβλημα μας απάντησε ότι αυτό δεν θα ισχύσει» επεσήμανε ο κ. Τζωρτζάκης.
Ο κ. Θεοχάρης είπε ακόμα στους αγροτοσυνδικαλιστές ότι θα υπαχθούν στον κώδικα βιβλίων και στοιχείων όλοι όσοι εισπράττουν επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ ετησίως ή και έχουν εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ έστω κι αν είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή συνταξιούχοι. Θα αλλάξει η σχετική νομοθεσία, ώστε να μη χάνουν τη δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα ή τη σύνταξη τους.
Να σημειωθεί ότι ο κ. Θεοχάρης δεν αποδέχθηκε το αίτημα να καταστεί μεταβατικό έτος το 2014. Είπε όμως ότι θα υπάρξει ελαστικότητα σε κάποια θέματα όπως όσοι θέλουν να μεταβιβάσουν τη γη τους μπορούν να το κάνουν πριν την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης και δεν θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε έναρξη επαγγέλματος. Επίσης θα επιβληθεί πρόστιμο 100 ευρώ και όχι 1.000 ευρώ σε όσους θα καθυστερήσουν να κάνουν έναρξη επαγγέλματος.

BOMBA Προβόπουλου: «Τέλος το ρευστό από τις τράπεζες -Αναζητήστε άλλες πηγές χρηματοδότησης»

Προβόπουλος: «Τέλος το ρευστό από τις τράπεζες -Αναζητήστε άλλες πηγές χρηματοδό

Ορθά- κοφτά έκοψε ο Διοικητής της Τράπεζας την...
όρεξη όσων περιμένουν ρευστό από τις τράπεζες για την επανεκκίνηση της οικονομίας, καθώς ο Γιώργος Προβόπουλος ούτε λίγο ούτε πολύ δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναζητήσουν από αλλού τους αναγκαίους πόρους για την ανασύνταξη τους.
Ο Κεντρικός Τραπεζίτης δεν έμεινε, όμως, εκεί, καθώς χαρακτήρισε τα "κόκκινα" δάνεια ως απειλή για την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος, ενώ προανήγγειλε τον "θάνατο" των επιχειρήσεων που δεν μπορούν να πείσουν για τη βιωσιμότητα τους, χωρίς να διευκρινίσει όμως με ποια κριτήρια θα κρίνεται αυτή η βιωσιμότητα!
Συγκεκριμένα, μιλώντας σε ημερίδα του ΣΕΒ για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο κ. Προβόπουλος σημείωσε ότι βραχυχρόνια θα παραμείνουν περιορισμένες οι δυνατότητες πιστωτικής επέκτασης, δηλαδή χορήγησης νέων δανείων, καθώς οι εισροές καταθέσεων παραμένουν χαμηλές, ο λόγος δανείων προς καταθέσεις πρέπει να διατηρείται σε συντηρητικό ύψος, συγκριτικά με άλλες χώρες η χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι εγχώριες τράπεζες από το Ευρωσύστημα παραμένει υψηλή και η τόνωση της εμπιστοσύνης, την οποία πέτυχε η ανακεφαλαιοποίηση, αμβλύνεται από την ανησυχία που προκαλεί η συσσώρευση των δανείων σε καθυστέρηση.
Γι' αυτούς τους λόγους, ο Κεντρικός Τραπεζίτης "έδειξε" προς άλλες πηγές χρηματοδότησης και ειδικότερα:
την εσωτερική χρηματοδότηση, αποδίδοντας μικρότερο μέρισμα στους μετόχους με αντάλλαγμα την αναμενόμενη μελλοντική υπεραξία
τη διεκδίκηση επιπρόσθετων εμπορικών πιστώσεων (trade credit) από τις εταιρίες του εξωτερικού με τις οποίες συναλλάσσονται.
την άντληση κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές με εταιρικά ομόλογα
την αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης δανείων και εγγυοδοσίας με πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Όσον αφορά στην επόμενη μέρα, δηλαδή όταν οι τράπεζες θα ξεκινήσουν τις χορηγήσεις νέων δανείων, αυτά δεν πρόκειται να κατευθυνθούν σε κατοικίες και κατανάλωση, όπως σημείωσε ο Γ. Προβόπουλος, αποφεύγοντας να πει όμως ποιος ανέχθηκε ή ενθάρρυνε αυτή τη πρακτική των τραπεζών τη προηγούμενη 10ετία. "Οι νέες πιστώσεις θα πρέπει να κατευθύνονται σε δυναμικές επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό εξωστρέφειας και προοπτικές ανάπτυξης. Εξυπακούεται βεβαίως, ότι, με έναν τέτοιο προσανατολισμό του τραπεζικού συστήματος, θα ήταν ανώφελο και επικίνδυνο να αφεθούν χρόνια αδύναμες, υποκεφαλαιοποιημένες και υπερχρεωμένες επιχειρήσεις να λειτουργούν", συμπλήρωσε με νόημα, καλώντας τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν στην αναδιάρθρωση τους και στον αναπροσανατολισμό τους.

Βρετανός Ευρωβουλευτής την πέφτει στον Σαμαρά: «Το κόμμα σας δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι No Democracy» [βίντεο] Πηγή: Βρετανός Ευρωβουλευτής την πέφτει στον Σαμαρά: «Το κόμμα σας δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι No Democracy» [βίντεο]...

Βρετανός Ευρωβουλευτής την πέφτει στον Σαμαρά: «Το κόμμα σας δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι No Democracy» [βίντεο]

Δεν ήταν η πρώτη, ούτε και η τελευταία φορά που ο ηφαιστειώδης Βρετανός Ευρωβουλευτής, Νάιτζελ Φάρατζ άστραψε και βρόντηξε εντός του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτή τη φορά τα βέλη του αφορούσαν τον Ελληνα Πρωθυπουργό και τα σχόλιά του ήταν καταιγιστικά.
Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο βίντεο, δήλωσε εις επήκοον του Ελληνα πρωθυπουργού:
«Δεν κυβερνάτε εσείς την Ελλάδα. Η τρόικα κυβερνά! Το κόμμα σας ονομάζεται «Νέα Δημοκρατία», αλλά νομίζω ότι θα "πρεπε να το ονομάσετε «No Democracy» (Μη Δημοκρατία), διότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον υπό ξένη κατοχή!»
Για να συνεχίσει «Συγχαρητήρια κύριε Σαμαρά για την ανάληψη από την Ελλάδα της προεδρίας της Ε.Ε, φαντάζομαι θα είναι χιλιάδες τώρα στους δρόμους της Αθήνας και θα πανηγυρίζουν. Δεν έχει, βέβαια, σημασία που η ανεργία έχει φτάσει το 30%, η ανεργία στους νέους αγγίζει το 60%, ότι το νεοναζιστικό κόμμα ανεβαίνει, ότι έγινε τρομοκρατικό χτύπημα στη γερμανική πρεσβεία. Μην ανησυχείτε για αυτά γιατί... ήταν επιτυχία».
Συχνά πυκνά ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται να τον κοιτάζει φανερά ενοχλημένος, αλλά ο Φάρατζ συνεχίζει απτόητος «Έρχεστε εδώ κ. Σαμαρά και μας λέτε ότι εκπροσωπείτε την σταθερή θέληση του ελληνικού λαού. Συγγνώμη που σας το αποκαλύπτω, κ. Σαμαρά, αλλά δεν κάνετε εσείς κουμάντο στην Ελλάδα, έχετε χάσει τον έλεγχο. Και προτείνω να μετονομάσετε το κόμμα σας από Νέα Δημοκρατία σε Καθόλου Δημοκρατία. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι υπό ξένη κατοχή. Δεν μπορείτε να πάρετε καμία απόφαση, έχετε παραδώσει τη Δημοκρατία, αυτό που η χώρα σας εφηύρε! Δεν μπορείτε καν να παραδεχτείτε ότι ήταν λάθος που μπήκατε στο ευρώ, γιατί ο κ. Παπανδρέου το έκανε αυτό. Μάλιστα, ζήτησε και δημοψήφισμα. Και μέσα σε 48 ώρες η ανίερη συμμαχία που κάνει κομάντο στην Ε.Ε. τον είχε απομακρύνει και τον είχε αντικαταστήσει από έναν πρώην υπάλληλο της Goldman Sachs-μαριονέτα. Τώρα σας κάνουν κουμάντο οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγάλες τράπεζες και οι μεγάλοι γραφειοκράτες των Βρυξελλών. Οι επερχόμενες ευρωεκλογές θα καταρρίψουν τον μύθο ότι όλα αυτά ήταν αναπόφευκτα».