Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Εκθεση - βόμβα Ντράγκι: Το δημοψήφισμα και πώς φτάσαμε στα capital controls

 

Σημαντικές αποκαλύψεις για τα όσα έγιναν πέρυσι στην Ελλάδα, με τις δραματικές ώρες για την οικονομία, καταγράφονται στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Μάριο Ντράγκι κάνει λόγο για απειλές που δέχθηκε η ακεραιότητα του ευρώ λόγω της κατάστασης στη χώρα μας στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Αναφέρεται στον ELA που πρόσφερε η ΕΚΤ στις ελληνικές τράπεζες για να τις σταθεροποιήσει, αλλά το πιο ενδεικτικό της κατάστασης έχει να κάνει με την επιβολή των capital controls. Ενδέχεται, δε, να είναι και αυτό που θα πυροδοτήσει αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ελλάδας.
Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΚΤ, «στο τέλος Ιουνίου του 2015 μια σειρά γεγονότων, όπως η απόφαση των ελληνικών αρχών να προκηρύξουν δημοψήφισμα και η μη παράταση του δεύτερου προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, οδήγησαν σε περαιτέρω εντάσεις».Εν συνεχεία σημειώνει ότι για να μετριαστούν οι εντάσεις, αλλά και οι εκροές καταθέσεων, οι ελληνικές Αρχές προχώρησαν στο μέτρο της τραπεζικής αργίας – στα γνωστά μας capital controls.
H έκθεση σημειώνει ότι η ΕΚΤ ενήργησε με πλήρη ανεξαρτησία σύμφωνα με τους κανόνες της. Δηλαδή, αναφέρει ο κ. Ντράγκι, «διασφαλίστηκε αφενός ότι δεν παρείχαμε νομισματική χρηματοδότηση στην ελληνική κυβέρνηση και ότι χορηγήσαμε ρευστότητα μόνο στις τράπεζες που ήταν φερέγγυες και διέθεταν επαρκείς εξασφαλίσεις και αφετέρου ότι οι αποφάσεις που θα είχαν ευρύτερες συνέπειες για τη ζώνη του ευρώ λαμβάνονταν από τις πολιτικές αρχές που νομιμοποιούνται προς αυτό. Η προσέγγιση που ακολουθήσαμε ήταν απολύτως εντός των ορίων της εντολής μας: τηρήσαμε μεν τη δέσμευσή μας προς το ενιαίο νόμισμα η οποία περιέχεται στη Συνθήκη, την εφαρμόσαμε δε εντός των ορίων που θέτει το καταστατικό μας.Παρόλο που οι κίνδυνοι καταστροφικών εξελίξεων αποσοβήθηκαν τελικά χάρη στη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδος και των υπόλοιπων χωρών της ζώνης του ευρώ για τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, αυτό το επεισόδιο κατέδειξε ότι η ζώνη του ευρώ ήταν εύθραυστη και επιβεβαίωσε εκ νέου την ανάγκη να ολοκληρωθεί η Νομισματική Ένωση. Προς τον σκοπό αυτό, τον Ιούνιο του 2015, ως ένας από τους «Πέντε Προέδρους», συνέβαλα στη σύνταξη έκθεσης η οποία περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις για την περαιτέρω μεταρρύθμιση της θεσμικής αρχιτεκτονικής της ζώνης του ευρώ. Προκειμένου να επιτύχουμε μια ισχυρότερη ένωση και να αποφύγουμε την υπέρμετρη επιβάρυνση της κεντρικής τράπεζας, οι προτάσεις αυτές πρέπει εν τέλει να γίνουν πράξη».
Η Ελλάδα, όπως και η Γαλλία και η Ισπανία, αναμένεται να εξακολουθήσουν να υπάγονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και το 2016, αναφέρει ο κεντρικός τραπεζίτης. Επίσης, υπογραμμίζει ότι η ΕΚΤ θα εξακολουθήσει να συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες διασφάλισης ενός υγιούς και ανθεκτικού τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα.Το 2014 οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούσαν σε ένα βελτιωμένο κλίμα
Ο κεντρικός τραπεζίτης σημειώνει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα λειτούργησε σε βελτιωμένες συνθήκες χρηματοδότησης και βελτιωμένο κλίμα στην αγορά κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2014, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της εξάρτησής του από χρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αποπληρωμής της ρευστότητας που του είχε χορηγηθεί μέσω του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας (ELA).

Εντούτοις, η πολιτική αβεβαιότητα οδήγησε σε σημαντικές αναλήψεις καταθέσεων και αύξησε τις εντάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές το πρώτο εξάμηνο του 2015. Έτσι επανήλθε η εξάρτηση από τον ELA, ενώ αυξήθηκε η προσφυγή σε χρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα. Οι εντάσεις στις αγορές υποχώρησαν και οι καταθέσεις σταθεροποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2015, μετά τη συμφωνία μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ σχετικά με το τρίτο πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής. Σε γενικές γραμμές η χώρα πέρασε από τρεις φάσεις εντάσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές το 2015.Πρώτη φάση: σταδιακά αυξανόμενη προσφυγή στις πράξεις του Ευρωσυστήματος (από τον Δεκέμβριο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2015)
Καθώς αυξάνονταν οι ανησυχίες των αγορών για το μέλλον του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής και τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, το εγχώριο τραπεζικό σύστημα απώλεσε εν πολλοίς την πρόσβασή του σε χρηματοδότηση από την αγορά. Αυτή η απώλεια χρηματοδότησης συνίστατο κυρίως σε εκροές καταθέσεων λιανικής και χονδρικής και σε μη ανανέωση συμφωνιών διατραπεζικής χρηματοδότησης με διεθνείς αντισυμβαλλομένους. Καθώς οι ελληνικές τράπεζες διατηρούσαν επαρκούς ύψους περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά ως ασφάλεια στις πράξεις του Ευρωσυστήματος, μπόρεσαν να αντισταθμίσουν την απώλεια χρηματοδότησης αυξάνοντας την προσφυγή σε πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος (ως επί το πλείστον σε πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης).Δεύτερη φάση: προσφυγή στον ELA και συναφείς αποφάσεις (από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2015)
Στο τέλος Ιανουαρίου και στις αρχές Φεβρουαρίου του 2015 οι ανησυχίες για την ολοκλήρωση της υπό εξέλιξη αξιολόγησης στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής αυξήθηκαν ραγδαία. Τον Δεκέμβριο του 2014 είχε χορηγηθεί δίμηνη παράταση. Όσο πλησίαζε η λήξη της δίμηνης παράτασης δεν ήταν πλέον δυνατόν να υποτεθεί ότι η αξιολόγηση θα ολοκληρωνόταν με επιτυχία. Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 4.2.2015 να άρει από 11.2.2015 την εξαίρεση των εμπορεύσιμων τίτλων που έχει εκδώσει ή εγγυάται το Ελληνικό Δημόσιο από τον κανόνα της ελάχιστης επιτρεπτής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Συνέπεια ήταν οι τίτλοι αυτοί να μη γίνονται πλέον αποδεκτοί ως ασφάλεια στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Ως εκ τούτου, μεγάλο ποσό της ρευστότητας που παρεχόταν τότε μέσω πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος υποκαταστάθηκε από ρευστότητα παρεχόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του ELA.Το Eurogroup αποφάσισε στις 24.2.2015 να παρατείνει την ισχύ της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2015, με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ελληνικών αρχών και των θεσμών συνεχίστηκαν και το επόμενο διάστημα, αλλά οι χρηματοοικονομικές προοπτικές και το μακροοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδος επιδεινώνονταν σταθερά, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στο τραπεζικό σύστημα, κυρίως με τη μορφή αυξημένων εκροών καταθέσεων, οδηγώντας σε αυξανόμενη προσφυγή στον ELA.
Στο τέλος Ιουνίου του 2015 μια σειρά γεγονότων, όπως η απόφαση των ελληνικών αρχών να προκηρύξουν δημοψήφισμα και η μη παράταση του δεύτερου προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, οδήγησαν σε περαιτέρω εντάσεις. Τα γεγονότα αυτά επηρέασαν αρνητικά την καταλληλότητα και επάρκεια των περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ασφάλεια για άντληση έκτακτης ρευστότητας μέσω του ELA, καθώς οι ασφάλειες αυτές συνδέονταν στενά με την ικανότητα της χώρας να τηρήσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις. Υπό το φως των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 28.6.2015 να διατηρήσει αμετάβλητο το ανώτατο όριο του ELA για τις ελληνικές τράπεζες στο επίπεδο που είχε οριστεί στις 26.6.2015, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου που δημοσίευσε η ΕΚΤ στις 28.6.2015.Τρίτη φάση: σταθεροποίηση και βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας (από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2015)
Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις εκτεταμένες εκροές ρευστότητας, οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν στις 28.6.2015 τη θέσπιση τραπεζικής αργίας ώστε να σταθεροποιηθούν οι συνθήκες ρευστότητας του τραπεζικού συστήματοςΗ χρηματοοικονομική κατάσταση της Ελλάδος επιδεινώθηκε περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, γεγονός που οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει στις 6.7.2015 την προσαρμογή των περικοπών αποτίμησης που εφαρμόζονται στα συνδεόμενα με το Ελληνικό Δημόσιο εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία που γίνονται αποδεκτά ως ασφάλεια από την Τράπεζα της Ελλάδος για την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα και περαιτέρω στην απόφαση να διατηρήσει αμετάβλητο το ανώτατο όριο του μηχανισμού για τις ελληνικές τράπεζες στο επίπεδο που επικρατούσε στις 26.6.2015, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου που δημοσίευσε η ΕΚΤ στις 6.7.2015.
Η Σύνοδος Κορυφής της ευρωζώνης στις 12.7.2015 συμφώνησε σε ένα τρίτο πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα, που καλύπτει περίοδο τριών ετών και χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). Χάρη στις θετικές για τη χρηματοοικονομική κατάσταση της χώρας εξελίξεις των προηγούμενων ημερών, το ανώτατο όριο του ELA για τις ελληνικές τράπεζες αυξήθηκε στις 16.7.2015.Μετά τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών προοπτικών του Ελληνικού Δημοσίου, που συνδεόταν με το νέο πρόγραμμα και την εφαρμογή του από τις ελληνικές αρχές, οι συνθήκες ρευστότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα άρχισαν επίσης να βελτιώνονται. Οι τράπεζες ξανάνοιξαν στις 20.7.2015, αλλά οι περιορισμοί στις αναλήψεις και τις μεταφορές κεφαλαίων παρέμειναν σε ισχύ. Εντούτοις, σύντομα οι ελληνικές αρχές ξεκίνησαν τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών για τις τράπεζες. Παράλληλα με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα παρατηρήθηκαν σε κάποιο βαθμό εισροές καταθέσεων και αποκαταστάθηκε εν μέρει η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις αγορές. Οι συνθήκες ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών βελτιώθηκαν ουσιωδώς μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών το τελευταίο τρίμηνο του 2015.

Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

ΕΝΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣ «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ»!

πειραιως

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Μέσα στην γενική μαυρίλα που απορρέει από τα συνεχιζόμενα ολισθήματα της ηγεσίας της ελληνικής εκκλησίας, υπάρχει και ένας Ιεράρχης που υψώνει θαρραλέα την φωνή του σε όλο αυτό το ανεπανάληπτο ιεραρχικό όργιο !
Μητρ. Πειραιώς κατά ΔΙΣ: Να ανακαλέσει την απόφαση για τον Πάπα
Παρέλκει να άναφέρωμεν το κωμικόν της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας η οποία βεβαίως αντιστρατεύεται την συμφωνίαν Ε.Ε. και Τουρκίας για την επανεισδοχή των μεταναστευτικών και προσφυγικών μουσουλμανικών ροών προς την Ευρωπαική Ήπειρον και εμφανίζει τους θρησκευτικούς Ηγέτας της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας και της Ρωμαιοκαθολικής παρασυναγωγής να γίνωνται παρακολουθήματα του Open Society Foundation του κ. Τζώρτζ Σόρος και των κρυπτομένων εντολέων του, στην αγωνιώδη προσπάθειά τους να άνατρέψουν την ανωτέρω συμφωνίαν και να υλοποιήσουν τον σχεδιασμόν τους, για τον οποίον όπως δήλωσε ο κ. Σόρος πρόσφατα στην Τουρκία, έχουν εκταμιεύσει 11 δισ. δολάρια σε ΜΚΟ για να επικοίσουν την Ευρωπαική Ήπειρο με μουσουλμανικούς πληθυσμούς
ΑΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ.
Η απόφασις της Δ.Ι.Σ. της 5ης Απριλίου 2016 διά της οποίας συγκατατίθεται η Εκκλησία της Ελλάδος εις την επίσκεψιν του αντικανονικώς διακατέχοντος τον πάλαι ποτέ περίπυστον Πρεσβυγενή Πατριαρχικόν Θρόνον της Παλαιάς Ρώμης και της Δύσεως κ. Φραγκίσκου Μπεργκόλιο, στην μαρτυρική μας Πατρίδα, εξεδόθη κατά πρόδηλον υπέρβασιν των ορίων της διακριτικής της ευχέρειας και κατά παράβασιν των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν 590/1977), και ειδικώτερα του αρθρ. 9 παράγραφος 1, που καθορίζει τις αρμοδιότητες της Δ.Ι.Σ. στο εδάφιο δ, και που προβλέπει ότι επιλαμβάνεται των «τρεχούσης φύσεως Εκκλησιαστικών θεμάτων», διότι η επίσκεψις εις την Ορθόδοξον Ελλάδα του Αιρεσιάρχου «Πάπα» κ. Φραγκίσκου, τυγχάνει εκ της φύσεως του θέματος υψίστης ποιμαντικής και Εκκλησιαστικής σημασίας και ανήκει εις τας αρμοδιότητας της Ι.Σ.Ι. όπως προβλέπεται στο αρθ. 4 εδάφιον α που αναφέρεται ότι μόνον η Ι.Σ.Ι. «ρυθμίζει τας σχέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά των Ετεροδόξων». Και ναί μεν στο αρθρ. 9 παράγραφος 2 προβλέπεται ότι μέχρι συγκλήσεως της Ι.Σ.Ι., η Δ.Ι.Σ. ασκεί πάσαν Εκκλησιαστικήν – διοικητικήν εξουσίαν, ωστόσο η αποδοχή της επισκέψεως ενός τοσούτον προβληματικού και κακοδόξου προσώπου διά την Ορθόδοξον Καθολικήν Εκκλησίαν της Ελλάδος, απαιτεί την διαγνώμην όλου του Ιερού Σώματος της Ιεραρχίας.
Διά την άκριτον και άστοχον απόφασιν της Δ.Ι.Σ. υπήρξε άμεσος «νέμεσις» από το ταυτόχρονο ανακοινωθέν (5-4-2016) της Αρχιγραμματείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κων/πόλεως, που εμφανίζει τον Οίκουμενικόν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαίον ως αυτουργόν της όλης υποθέσεως και την Εκκλησίαν της Ελλάδος συρομένην ουσία ως ουραγόν στα κελεύσματά του, εντός μάλιστα της κανονικής της δικαιοδοσίας ! ! !.
Παρέλκει να άναφέρωμεν το κωμικόν της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας η οποία βεβαίως αντιστρατεύεται την συμφωνίαν Ε.Ε. και Τουρκίας για την επανεισδοχή των μεταναστευτικών και προσφυγικών μουσουλμανικών ροών προς την Ευρωπαική Ήπειρον και εμφανίζει τους θρησκευτικούς Ηγέτας της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας και της Ρωμαιοκαθολικής παρασυναγωγής να γίνωνται παρακολουθήματα του Open Society Foundation του κ. Τζώρτζ Σόρος και των κρυπτομένων εντολέων του, στην αγωνιώδη προσπάθειά τους να άνατρέψουν την ανωτέρω συμφωνίαν και να υλοποιήσουν τον σχεδιασμόν τους, για τον οποίον όπως δήλωσε ο κ. Σόρος πρόσφατα στην Τουρκία, έχουν εκταμιεύσει 11 δισ. δολάρια σε ΜΚΟ για να επικοίσουν την Ευρωπαική Ήπειρο με μουσουλμανικούς πληθυσμούς.
Οι μετανάστες και πρόσφυγες που θα επισκεφθούν οι ανωτέρω, στην νήσο Λέσβο, πρέπει να επανα προωθηθούν στην Τουρκία και επομένως η παρουσία των θρησκευτικών Ηγετών στη Λέσβο επιχειρεί να ακυρώσει την επαναπροώθηση και επιδιώκει το άνοιγμα των συνόρων της Ευρώπης στα πολυεκατομμύρια των μουσουλμάνων της Μ. Ανατολής, του Μαγκρέμπ, της Υποσαχάριας Αφρικής, του Πακιστάν και του Μπαγκλαντές. Ασφαλώς κανείς νοήμων δεν πιστεύει ότι η συγκεκριμένη επίσκεψις θα σταματήσει τις πολεμικές συγκρούσεις στη Συρία και το Ιράκ του χρηματοδοτουμένου από το σουνιτικό μπλόκ (Σ. Αραβία – Κατάρ – ‘Ομάν και λοιπά Εμιράτα του Αραβικού Κόλπου) ISIS κατά των νομίμων κυβερνήσεων της Βαγδάτης και της Δαμασκού, ούτε θα μεταβάλλει το δολοφονικό Ισλάμ και τις κορανικές εντολές του ψευδοθεού στον ψευδοπροφήτη Μωάμεθ για την σφαγή των απίστων (σούρες : τα λάφυρα στιχ. 12 και 17, το στρωμένο τραπέζι στιχ. 33, Μωάμεθ στιχ. 4, ο σίδηρος στιχ. 21).
Η παρουσία όμως του αιρεσιάρχου κ. Φραγκίσκου Μπεργκόλιο στη μαρτυρική μας Πατρίδα προσβάλλει πρώτον τον Μακ. Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον διότι προσφάτως ο συγκεκριμένος «προσέλαβε» έναν Ισπανό Βενεδικτίνο καλόγηρο, τον κ. Μανουέλ Νιν, τον έντυσε με Ορθόδοξα Αρχιερατικά Άμφια και τον ενθρόνισε στην οδό Αχαρνών, μέσα στα κανονικά όρια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ως Ουνίτη Ελληνόρυθμο Επίσκοπο, ανύπαρκτης Ελληνικής Ουνιτικής κοινότητας. Προσβάλλει ακόμη του Αγίους και Οσιάθλους Πατέρας της αμωμήτου ημών Πίστεως που δολοφονήθησαν φρικωδώς από τους προκατόχους και ομοπίστους του κ.Φραγκίσκου Μπεργκόλιο ανά τους αιώνας.
Τους 13 Οσιάθλους Πατέρας τους εν τη Ι. Μονή Καντάρας της Κύπρου καέντας (19-5-1231) διότι ηρνήθησαν τα άζυμα, τους υπό του λατινόφρονος Ιωάννου Βέκκου Πατριάρχου Κων/λεως και Μιχαήλ Παλαιολόγου αναιρεθέντας Αγιορείτας Πατέρας των Καρυών (5-12-1279) και των Ιερών Μονών Ζωγράφου, Βατοπαιδίου, Ιβήρων, Κουτλουμουσίου και Ξενοφώντος (4-1-1280), διότι δεν εδέχθησαν την κακόδοξον ένωσιν της Λυών, τις οκτακοσίες χιλιάδες Σέρβους Νεομάρτυρας (1941-1945) που με πολυώδυνα βάσανα ετελειώθησαν με ηθικόν αυτουργόν τον καταδικασθέντα από το Διεθνές Δικαστήριον Εγκληματιών πολέμου Παπικό Αρχιεπίσκοπο του Ζάγκρεμπ της Κροατίας και μέντορα των φασιστών Ουστάσι, Αλουίσιο Στέπινατς τον οποίον «Αγιοποίησε» ο ανακηρυχθείς «Όσιος» της Ρωμαιοκαθολικής παρασυναγωγής Ιωάννης Παύλος ο Β΄ (Βοιτύλα), του οποίου προσφάτως έγιναν τα αποκαλυπτήρια με την δημοσίευσιν ερωτικών επιστολών προς την συμπατριώτισσά του έγγαμον Ακαδημαικόν. Προσβάλλει και τον Ιερόν Σπυρίδωνα, πολιούχον και έφορον της Μητροπόλεώς μας, ο οποίος στις 12 Νοεμβρίου 1716, ανετίναξε την Ακρόπολιν της Κερκύρας και τον Ενετό ηγεμόνα Αντρέα Πιζάνι, για να μην κατασκευάσει θυσιαστήριον (αλτάριον) της Ρωμαιοκαθολικής παρασυναγωγής στον εν Κερκύρα Ιερόν Ναόν του (Αγίου Αθανασίου Παρίου, Ουρανού Κρίσις εν Λειψία Σαξωνίας 1805). Προσβάλλει ακόμη τους Αγίους ενδόξου Ιερομάρτυρας Μάξιμον τον Καρπαθορώσσον που ετυφεκίσθη μετά της Πρεσβυτέρας και των τέκνων του από τους Ουνίτας και Αθανάσιων τον Ηγούμενων της Μικρορωσσίας που δολοφόνησαν αγρίως οι Ουνίτες της Πολωνίας, πέταξαν το μαρτυρικό του σώμα σ’ ένα βόθρο, όπου έμεινε επί 17 χρόνια και ανασύρθηκε άφθαρτο, αδιαλώβητο και ευωδιάζον. Προσβάλλει κατά ταύτα η ανωτέρω επίσκεψις τον εν Τριάδι Πανάγιον Θεόν, που αγίασε τους υπέρ της Ορθοδόξου Πίστεως μαρτυρικός τελειωθέντας από τους προκατόχους και ομοπίστους του κ. Φραγκίσκου, εφόσον αυτός εμμένει σατανικός στην αίρεσιν και την κακοδοξίαν του Παπισμού.
Η παρουσία επομένως του κ. Φραγκίσκου και της συνοδείας του, επαυξάνει τα προβλήματα και προκαλεί την Ορθόδοξη συνείδησή μας και πρέπει η Δ.Ι.Σ. άμεσα να ανακαλέση την απαράδεκτον απόφασή της.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Εμείς δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο. Απλά να προσθέσουμε ότι έχουν «στερέψει» τα «παιχνίδια της ετικέτας» και θα είναι γελοίο να αρχίσουν πάλι τους διάφορους πονηρούς χαρακτηρισμούς. Φτάνει πια!
Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.

ΕΛΛΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2016, (βίντεο)

image323232


 Παρά την μνημονιακή καταστροφή που υπέστη η χώρα μας, εξακολουθεί να αντέχει στην σύγκριση με τις δυνάμεις στην άλλη πλευρά του Αιγαίου.
Στο βίντεο αυτό δίνεται λεπτομερής παράθεση των αντίστοιχων δυνάμεων και ο καθείς βγάζει τα συμπεράσματα του.
Αρκεί να μην συνεχιστεί η συρρίκνωση, γιατί όποιοι δεν βλέπουν την πραγματικότητα θα προκαλέσουν σε όλο το έθνος ανυπολόγιστες συνέπειες.
Το καμπανάκι χτυπά «επικίνδυνα»!

Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ;;;

tourkiko-prokseneio

Η διπλωματική αντιστοιχία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε επίπεδο πρεσβειών και προξενείων είναι η ακόλουθη :
Τουρκική πρεσβεία της Αθήνας, αντίστοιχη της Ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα.
Τουρκικό προξενείο Θεσσαλονίκης, αντίστοιχο Ελληνικού προξενείου Κωνσταντινούπολης.
Τουρκικό προξενείο της Ρόδου αντίστοιχο Ελληνικού προξενείου Σμύρνης.
Τουρκικό προξενείο Κομοτηνής αντίστοιχο Ελληνικού προξενείου Αδριανούπολης.

Αντιλαμβάνεστε εύκολα την μεγάλη ανισομερή αντιστοιχία του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής και τον σημαντικό ρολό που παίζει προώθησης των τουρκικών επεκτατικών πολιτικών, με τον αντίστοιχο ελληνικό προξενείο Αδριανούπολης, που ουσιαστικά είναι άνευ ρόλου.
Το ερώτημα είναι γιατί δεν προχωρούμε στο κλείσιμο του τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής με το αντίστοιχο κλείσιμο του ελληνικού, ουσιαστικά άχρηστου προξενείου της Αδριανούπολης.
Ή μήπως περιμένουμε και με τις τελευταίες εξελίξεις της ολοένα και μεγαλύτερης κοινοβουλευτικής παρουσίας της μειονότητας, να παραδώσαμε οριστικά την Δ. Θράκη στην τουρκική επεκτατική προπαγάνδα, προάγγελο της δημιουργίας του λεγόμενου ανεξάρτητου μουσουλμανικού κράτους της Δ Θράκης ;;;
Το ερώτημα εύλογο, αναζητείται απάντηση.
Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.

ΤΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ!

1CJJcDq0WUAAyANt


 Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης 
Είναι εύκολο να κάνεις κριτική, να καταδικάζεις και να απορρίπτεις αλλά δύσκολο είναι να μπορείς να γράφεις λύσεις και να προτείνεις. Σήμερα σε αυτή την χώρα έχουμε γεμίσει κριτικούς αλλά μας λείπουν οι άνθρωποι που θα προτείνουν διέξοδο στα αδιέξοδα, με συνέπεια να συνεχίζεται ο «χορός του τρόμου» και της εξόντωσης της ελληνικής κοινωνίας. Οι στιγμές είναι ως συνήθως κρίσιμες όπως ήταν και είναι τα τελευταία χρόνια, αλλά κάπου το πηγάδι έχει πια στερέψει και μετά από τον πάτο δεν υπάρχει τίποτα.

Στην κατάσταση που έχει περιέλθει σήμερα η χώρα και οι ατέλειωτες διαπραγματεύσεις με τους δανειστές της που έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι και δεν φαίνεται να έχουν διάθεση να τα παραδώσουν, τρεις είναι οι λύσεις που μπορούμε να επιλέξουμε.

Η πρώτη λύση είναι να υπάρξει συμβιβασμός για άλλη μια φορά με τους δανειστές, φυσικά σε βάρος της χώρας και του λαού. Δηλαδή αποδεχτούμε την εθνική μας αυτοκτονία για να… «επιβιώσουμε». Δηλαδή να γίνουμε και επίσημα μια χώρα αποικία να τεθούμε και φανερά υπό διεθνή κατοχή και να αφήσουμε τα πάντα στους άλλους καταργώντας τους εαυτούς μας. Το πιο θλιβερό είναι πως υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που φλερτάρουν με αυτή την λύση γιατί ιδιοτελώς το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να διασφαλίσουν τα ατομικά τους συμφέροντα.

Η δεύτερη λύση είναι να αποδεχτούν και να αποδεχτούμε αναγκαστικά ότι παραμένουμε στο Ευρώ αλλά σταματά η οικονομική επιτήρηση και βάζουμε μόνοι μας οικονομικό πρόγραμμα για να επέλθει ανάπτυξη. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε επιτέλους να ανταποκριθούμε στις δανειακές μας υποχρεώσεις χωρίς νέα δάνεια γιατί με τα συνεχιζόμενα προγράμματα τους δεν θα πάρουν ποτέ πίσω τα χρήματα τους. Σε αυτή την λύση θα σταματήσουμε για ένα μεγάλο διάστημα να πληρώνουμε δόσεις και χρεολυσία αλλά θα αποδεχτούμε να εφαρμόσουμε τις διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις τους, αρκεί να μην πλήττονται τα εθνικά δίκαια.

EU_Eurozone_Eurokrise_Merkel_Schaeuble_GREXIT_Finanzkrise_Austerity_Sparpakete_Kapitalismus_Raubtierkapitalismus_Kritisches_Netzwerk_ESM_Troika_Institutionen_DiktaturΤέλος είναι και η τρίτη λύση που μάλλον θα έπρεπε να την εφαρμόσουμε από την αρχή. Αναγκαστική έξοδος από το Ευρώ και εφαρμογή εθνικού νομίσματος. Όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο, είναι η λύση που φοβούνται περισσότερο αυτοί εκεί στο Βερολίνο, Παρίσι, Λονδίνο και αλλού. Μια δεδομένη επιτυχία αυτής της λύσης και μια εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη που θα ακολουθήσει, θα είναι η αναπόφευκτη αρχή του τέλους για το ίδιο το Ευρώ, καθώς οι άλλες χώρες θα συνωστίζονται να την ακολουθήσουν. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μέλλον και θα καταρρεύσει ούτως ή άλλως καθώς εκεί τη οδήγησαν σκόπιμα ή μη, οι άφρονες πολιτικοί της. Είναι εγκληματικό αλλά και προδοτικό κάποιες αδιόρθωτες πολιτικές δυνάμεις να θέλουν να είμαστε κολλημένοι πάση θυσία σε ένα πλοίο που βουλιάζει.

Η θα γίνει αρχή από την Ελλάδα, ή από την Μεγάλη Βρετανία η από αλλού. Εμείς έχουμε το στρατηγικό πλεονέκτημα και αυτό θα πρέπει να το χειριστούμε σαν το μεγαλύτερο όπλο μας με αποφασιστικότητα και σύνεση. Έχουμε και το πνευματικό πλεονέκτημα που πολλοί το λοιδορούν, αλλά αν το συνειδητοποιήσουμε η αξία του είναι τεράστια. Η ιστορία μας το έχει δείξει πολλές φορές στο παρελθόν. 

Το αμείλικτο ερώτημα για όλους μας είναι, θέλουμε ή όχι να επιβιώσουμε σαν έθνος, σαν λαός, σαν κοινωνία και σαν ελληνορθόδοξη ταυτότητα όπως επιβιώσαμε επί τόσους αιώνες ???

Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.


Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ…ΗΠΑ!

firatharita

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Σοβαρή πιθανότητα άμεσης πολεμικής αντιπαράθεσης τουρκικών και αμερικανικών δυνάμεων στο μέτωπο του Cerablus στα σύνορα Τουρκίας Συρίας, μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ μετά την αιφνίδια προέλαση των κουρδικών δυνάμεων συνεπικουρούμενα από Αμερικανικά βομβαρδιστικά που στηρίζουν άμεσα την κουρδική επιχείρηση κατάληψη της περιοχής.
Όπως αναφέρεται, οι Κούρδοι πέρασαν τον ποταμό Ευφράτη δυτικά και άρχισαν την προέλαση τους στην περιοχή Tişrin καταλαμβάνοντας το εκεί φράγμα, ενώ στα βόρεια προέλασαν στα προάστια της  Cerablus που αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Τουρκία. Αλλά το επίμαχο είναι πως τους Κούρδους ενισχύουν και βοηθάνε ενεργά στην προέλαση τους αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις, εξέλιξη που έχει ανάψει τα αίματα στην Άγκυρα καθώς οι Τούρκοι παρακολουθούν τις μάχες έτοιμοι να επέμβουν ακόμα και εναντίον των Αμερικανών.
Οι πληροφοριες αναφέρουν ότι μαζί με τους Κούρδους που χρησιμοποιούν βαριά όπλα αμερικανικής προέλευσης, πολεμούν και επίλεκτοι Αμερικανοί κομάντος από την βάση του Haseki περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Ήδη οι Κούρδοι έχουν φτάσει 750 μέτρα από το τουρκικό συνοριακό φυλάκιο και οι τουρκικές δυνάμεις είναι έτοιμες με το δάχτυλο στην σκανδάλη για να επέμβουν μέσα στο συριακό έδαφος, κάτι που όμως οι Αμερικανοί έχουν προειδοποιήσει τον Ερντογάν να μην το τολμήσουν.
Σημειωτέον ότι η εξέλιξη αυτή ήρθε αμέσως μετά το ταξίδι του Ερντογάν στις ΗΠΑ και της συνάντησης που έχει με τον πρόεδρο Ομπάμα όπου διαπιστώθηκε η πλήρης διαφωνία απόψεων για τις εξελίξεις στην Συρία, ενώ ο Ομπάμα ζήτησε από τον Ερντογάν να σταματήσει αμέσως να βομβαρδίζει τους Κούρδους, κάτι που εκνεύρισε σε μεγάλο βαθμό το Τούρκο πρόεδρο.
Σίγουρα θα είναι εντυπωσιακό να έρθουν σε αντιπαράθεση οι Τούρκοι με τους Αμερικανούς και αυτή η εξέλιξη σίγουρα θα ανάψει και άλλες μεγάλες φωτιές στην περιοχή
 Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.


Πληρώθηκε η συνδεδεμένη για το βαμβάκι

Στο ύψος των 71,6 ευρώ το στρέμμα έφτασε η συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος, που από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε να πιστώνεται στους λογαριασμούς των βαμβακοπαραγωγών, επιβεβαιώνοντας όσα έγραφε την Δευτέρα το AgroNews. Παράλληλα, ξεκίνησε να πιστώνεται και η αντίστοιχη ενίσχυση της συνδεδεμένης τεύτλων.
Οι συνολικές πιστώσεις που διατέθηκαν στους βαμβακοπαραγωγούς φτάνουν τα 176,6 εκατ. ευρώ, ενώ στους τευτλοπαραγωγούς τα 2,3 εκατ. ευρώ.
Από νωρίς το πρωί αγρότες, που απευθύνθηκαν στις τράπεζες λάμβαναν την απάντηση, "ότι τα υποκαταστήματα έχουν εντολή προετοιμασίας πληρωμών από το απόγευμα της Τρίτης". Έτσι και έγινε στην πράξη, με τα χρήματα να πιστώνονται, αλλά να εξακολουθούν να μη φαίνονται στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναφέρουν παραγωγοί στο AgroNews.

Να σημειωθεί ότι οι πιστώσεις δεν έγιναν τη Δευτέρα, καθώς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκαναν λόγω για προβλήματα δικτύου και γενικά τεχνικής φύσης, τα οποία ευθύνονται για την καθυστέρηση της πληρωμής, μεταφέροντάς της –όπως έλεγαν οι αρμόδιοι χτες- για την Τρίτη.
Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

Έρχεται ο Πούτιν στην Ελλάδα...Ταξίδι στη χώρα μας θα έχει το προσεχές διάστημα σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες ο Βλάντιμιρ Πούτιν.
Έτσι όπως όλα δείχνουν λοιπόν, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Ρώσος ηγέτης θα μεταβεί στις 28 Μαΐου στο Άγιο Όρος, ενώ μια ημέρα πριν, στις 27 θα περάσει κι από την Αθήνα όπου γίνονται προσπάθειες από ελληνικής πλευράς να συναντήσει τον Αλέξη Τσίπρα!
Στο πρόγραμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν, επίσημα, δεν υπάρχει επίσκεψη με τον Έλληνα πρωθυπουργό, όμως είναι γνωστό στους πολιτικούς κύκλους ότι το Μέγαρο Μαξίμου καταβάλλει υπερπροσπάθεια προκειμένου να πείσει το Κρεμλίνο για τη συνάντηση.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε και το ταξίδι της κυβερνητικής εκπροσώπου Όλγας Γεροβασίλη, στη Μόσχα, για το οποίο σας ενημερώσαμε το μεσημέρι, και το οποίο επί της ουσίας, προγραμματίστηκε για να αλλάξει το κακό κλίμα σε βάρος της χώρας μας από τους ομολογουμένως επιφανειακούς χειρισμούς του Μαξίμου στις παλαιότερες επαφές με το Κρεμλίνο.
Από την άλλη πλευρά, ο Ρώσος Πρόεδρος είναι εξόχως επιφυλακτικός αφού δεν επιθυμεί η ελληνική πλευρά να χρησιμοποιήσει τη συνάντηση μόνο για επικοινωνιακούς λόγους όπως έγινε στο παρελθόν.
Κοινώς, ο Βλαντιμιρ Πούτιν έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα αφού στις κατ' ίδίαν επαφές που είχαν το προηγούμενο διάστημα, άλλα ειπώθηκαν - από την ελληνική κυβέρνηση - και άλλα έγιναν.

Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ!

839B969ADF4927A54380FBEADDA11F74


Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Το είδαμε και αυτό. Τα περίφημα ΜΑΤ να χτυπούν αλύπητα και αδίστακτα γυναικόπαιδα και άλλους που τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν για τα ίδια τους τα σπίτια.
Αν μετά από αυτό δεν παραιτηθεί ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως τότε ο καθένας έχει πλέον το δικαίωμα να υπερασπίζεται την ύπαρξη του όπως αυτός κρίνει. Το σύνταγμα μας δίνει αυτό το δικαίωμα.
Επί μήνες προειδοποιούσαμε για το τι έρχεται. Δυστυχώς δικαιωθήκαμε!
Αυτό το βίντεο θα πρέπει να το δουν όλοι οι Έλληνες για να καταλάβουμε επιτέλους που ζούμε.
Όχι πια… άλλα λόγια να «αγαπιόμαστε»!
Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται

Τεχνική βλάβη πάει τη συνδεδεμένη βάμβακος για Τρίτη

Σε προβλήματα δικτύου και γενικά τεχνικής φύσης ρίχνουν την ευθύνη της μη πληρωμής –τη Δευτέρα 4 Απριλίου - της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος, από τον οργανισμό των πληρωμών κι ενώ οι παραγωγοί περιμένουν και πώς και πώς, να πάρουν τα συγκεκριμένα χρήματα, τα οποία θα πάνε για να καλύψουν έξοδα καλλιεργητικής φύσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες από βαμβακοπαραγωγούς που μπαίνουν στο σύστημα, μη βλέποντας χρήματα και οι οποίοι επικοινώνησαν με τα κεντρικά της Δομοκού, στελέχη του οργανισμού αποδίδουν τη μη πληρωμή σε τεχνικής φύσεως προβλήματα, μεταφέροντάς την για το πρωί της Τρίτης.
Σημειώνεται πως με βάση όσα έχει πει ο πρόεδρος του οργανισμού Αντώνης Μωϋσίδης, η ενίσχυση πρόκειται να πιστωθεί το διάστημα μεταξύ 4-6 Απριλίου.

Σημειωτέον ότι μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει δημοσιευτεί στη Διαύγεια η σχετική απόφαση, η οποία θα ορίζει το ύψος της εν λόγω ενίσχυσης.
Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.

Καταφύγιο στον μπατιρόσπορο ελέω αφραγκίας

Στον… µπατιρόσπορο ψάχνουν για προκοπή χιλιάδες αγροτικές εκµεταλλεύσεις, που ταλαιπωρούνται από πλευράς ρευστότητας και αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα απαιτούµενα χρηµατοοικονοµικά µέσα για να ανταπεξέλθουν στα απαιτήσεις της νέας καλλιεργητικής περιόδου

Με το δελτίο τα αγροτικά εφόδια.Θυσιάζουν τη χρονιά για να κρατήσουν όρθιες τις εκμεταλλεύσεις τους οι αγρότες σε όλη τη χώρα.

Το πρόβληµα εντοπίζεται κυρίως στις µεγάλες µονοετείς καλλιέργειες, οι διαχειριστές των οποίων εξαιτίας των ληξιπρόθεσµων οφειλών αποφεύγουν ακόµα και να περάσουν από τα γεωπονικά καταστήµατα για τις παραγγελίες της νέας χρονιάς. Βαµβάκι, καλαµπόκι και ρύζι δείχνουν να πλήττονται περισσότερο από τις διαµορφούµενες συνθήκες, ενώ σε καλύτερη µοίρα βρίσκονται οι περιοχές µε δένδρα και κηπευτικά. Η περαιτέρω πτώση της τιµής (ακούγονται και τα 18 λεπτά το κιλό) στις λίγες πράξεις που γίνονται αυτό τον καιρό  στο σκληρό σιτάρι συνιστά µια επιπλέον ανησυχία για τους παραγωγούς που εµφανίζονται φειδωλοί και στα µέσα φυτοπροστασίας. Σε κάθε περίπτωση οι συνθήκες υποχρεώνουν τους  Έλληνες αγρότες, σε µια χρονιά που δεν αφήνει περιθώρια για δαπανηρές καλλιεργητικές επιλογές. Η καθυστέρηση στην καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων, η ανησυχία για το προωθούµενο φορολογικό καθεστώς και οι χαµηλές πτήσεις που ακολουθούν οι τιµές σε κρίσιµα προϊόντα µεγάλης εµβέλειας όπως το σιτάρι, το βαµβάκι και το καλαµπόκι,  τους υποχρεώνουν να αναζητήσουν ετήσιες καλλιέργειες χαµηλών εισροών και περιορισµένου κόστους. 

Μια µείωση του φετινού τζίρου στον κλάδο των αγροτικών εφοδίων της τάξεως του 5-6% (περί τα 50 εκατ. ευρώ σύνολο) θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ, από τη στιγµή που όλοι οι καλλιεργητές επιλέγουν… λιγότερο, φθηνότερο και µε εξόφληση το αργότερο.  Μ’ αυτό το σκεπτικό, ο ηλίανθος ή αλλιώς µπατιρόσπορος δείχνει να αναδεικνύεται σε κατάλληλο καταφύγιο.

Ρευστότητα, ώρα µηδέν
Τα µηνύµατα που φθάνουν αυτές τις µέρες από πολλές αγροτικές περιοχές κάνουν λόγο για ζοφερή κατάσταση από πλευράς ρευστότητας, ίσως η χειρότερη των τελευταίων δεκαετιών, µε την αγορά αγροτικών εφοδίων να γίνεται όλο και δυσκολότερη και τα γεωπονικά καταστήµατα να κλείνουν συνεχώς την στρόφιγγα των πιστώσεων προς τους καλλιεργητές. Έχει προηγηθεί η αυστηρότερη πολιτική που εφαρµόζεται φέτος από τις µεγάλες επιχειρήσεις εισροών του κλάδου, ως αποτέλεσµα των δυσκολιών που έχουν ανακύψει στην επανείσπραξη των χρηµάτων τους από το δίκτυο, το οποίο µε τη σειρά του υποχρεώνεται να «γυρίζει» τις επιταγές των πελατών εν αναµονή της δεύτερης δόσης της ενιαίας ενίσχυσης (πρασίνισµα κλπ).
 Όπως τονίζουν γνωστοί καταστηµατάρχες αγροτικών εφοδίων, αυτό που συµβαίνει φέτος µε τις επιταγές δεν έχει προηγούµενο. Ένας µετά τον άλλο οι αγρότες εµφανίζονται στα µαγαζιά όχι για να παραγγείλουν τα απαραίτητα για τη νέα καλλιεργητική περίοδο αλλά για να ζητήσουν πίστωση χρόνου, προκειµένου να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. 
Η καλλιεργητική προετοιµασία της νέας περιόδου µένει στα απολύτως απαραίτητα, καθώς δεν είναι λίγοι οι αγρότες που αυτό τον καιρό δεν έχουν χρήµατα ούτε για να βάλουν πετρέλαιο στα µηχανήµατά τους. 

Εξοικονόµηση πόρων
Η τολµηρή πολιτική που ακολουθούσαν προηγούµενα χρόνια, ιδίως οι πιο οργανωµένοι, στην ποιότητα των σπόρων, στα λιπάσµατα και στα φυτοπροστατευτικά ανήκει στο παρελθόν. Τώρα αυτό που µετράει είναι η εξοικονόµηση πόρων µε κάθε πρόσφορο µέσο και η συντήρηση της παραγωγικής διαδικασίας, χωρίς µεγάλες προσδοκίες.Νέα χρηµατοδοτικά προϊόντα για περισσότερους αγρότες

Η Κάρτα Αγρότη, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Τράπεζα Πειραιώς, διευκολύνει σε κάποιες περιπτώσεις την κατάσταση, δεν έχει κυκλοφορήσει όµως σε τέτοια έκταση που να κάνει τη διαφορά και να αλλάζει θεαµατικά τις συνθήκες αγοράς. Τα ληξιπρόθεσµα χρέη πολλών αγροτών, η κάλυψη του πιστωτικού τους ορίου µε άλλα δάνεια (π.χ. Α∆Α), οι ανακατατάξεις µε τα δικαιώµατα (νέα ΚΑΠ) και οι καθυστερήσεις έκδοσης των οριστικών τίτλων (ενστάσεις) κλείνουν το δρόµο σε πολύ κόσµο από την απόκτηση της Κάρτας Αγρότη, µε ό,τι αυτό µπορεί να σηµαίνει για την πιστοληπτική τους ικανότητα.  Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες εντείνονται οι φωνές που προβάλλουν την ανάγκη καθιέρωσης νέων χρηµατοδοτικών προϊόντων, όπως είναι π.χ. τα δάνεια για κεφάλαια κίνησης µε κάλυψη το παραγόµενο προϊόν. Υπό τις παρούσες περιστάσεις, τονίζουν έµπειροι τεχνοκράτες του χώρου η εν λόγω δανειοδότηση συνιστά απαραίτητο µέτρο, προκειµένου να διευκολυνθεί η οµαλή εξέλιξη της αγροτικής παραγωγής και να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους αγρότες να παραµείνουν στο παιχνίδι, ώστε να έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να ανασυγκροτήσουν τις επιχειρήσεις τους.


Περί ευθύνης: Τo sv7bot.blogspot.gr  δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.