Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Διαβούλευση επί του Προσχεδίου του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου


Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων


Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων


Ανοικτή Διακυβέρνηση Δικτυακός Τόπος Υπουργείου Διαβουλεύσεις Υπουργείων Αρχική Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου Διαβούλευση επί του Προσχεδίου του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου


Νέα Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου


Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σας προσκαλεί σε νέα Δημόσια Διαβούλευση επί του προσχεδίου νέου κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου. Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων www.opengov.gr μέχρι 22 Μαίου 2011.

Κατά την πρώτη δημόσια διαβούλευση, ελήφθησαν 468 σχόλια μόνο από τον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων “opengov.gr” αλλά επίσης και πλήθος προφορικών σχολίων-παρατηρήσεων ενδιαφερομένων πολιτών προς την αρμόδια υπηρεσία. Δεδομένου ότι υπήρξε μεγάλος αριθμός εύστοχων σχολίων και σημαντικών παρατηρήσεων και προτάσεων, το προσχέδιο κανονισμού ραδιοερασιτεχνών υπέστη περαιτέρω λεπτομερή τεχνική και νομική επεξεργασία, για την οποία απαιτήθηκε σημαντικό χρονικό διάστημα. Κατά την επεξεργασία του νέου προσχεδίου έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν οι εύστοχες παρατηρήσεις και υποδείξεις που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους κατά την αρχική διαβούλευση με αποτέλεσμα να γίνουν σημαντικές αλλαγές. Μία από τις βασικές αλλαγές που έγιναν σε σχέση με το προηγούμενο προσχέδιο είναι η εναρμόνιση με τις συστάσεις T/R 61-01 και T/R 61-02 καθώς και με το «ECC REPORT 89 – A radio amateur entry level examination and licence» της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (CEPT). Με την υπόψη εναρμόνιση οι ραδιοερασιτεχνικές άδειες θα διαχωρίζονται πλέον σε άδειες «κατηγορίας 1» (CEPT) και άδειες εισαγωγικού επιπέδου (Entry Level). Μετά από απλές και εύκολες εξετάσεις, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα νεαρής ηλικίας ή υπερήλικες ή ραδιοακροατές κλπ που δεν έχουν σημαντικές και εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα του ραδιοερασιτεχνισμού, θα μπορούν να αποκτούν πτυχία και άδειες εισαγωγικού επιπέδου ώστε να έχουν πρόσβαση στον ραδιοερασιτεχνισμό, με περιορισμένα όμως δικαιώματα σε υποζώνες συχνοτήτων και ισχύ εκπομπής.

Επιπλέον ελήφθησαν υπόψη οι ρυθμίσεις του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87) σε θέματα αρμοδιότητας περιφερειακών υπηρεσιών και εκδόσεως αδειών και πραγματοποιήθηκαν ορισμένες αναγκαίες προσαρμογές ενώ εναρμονίσθηκαν τα όρια ισχύος εκπομπών με αυτά που ορίζονται στην ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ Β’1105/2000) «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στις λοιπές ισχύουσες διατάξεις κατά περίπτωση. Πραγματοποιήθηκαν επίσης ορισμένες βελτιώσεις σε διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με τα διακριτικά κλήσεως, τους αναμεταδότες-επαναλήπτες-ραδιοφάρους κλπ.

Το ΥΠΥΜΕΔΙ αποσκοπεί στη συμμετοχή των ραδιοερασιτεχνών και άλλων ενδιαφερομένων στη διαμόρφωση του υπόψη ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω. Οι παρατηρήσεις που θα υποβληθούν κατά την διαβούλευση θα συνεκτιμηθούν στην τελική διαμόρφωση του κανονισμού.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ


http://www.opengov.gr/yme/?p=1656

Είναι υποχρέωση όλων μας να πάρουμε θέση!

Άρθρο 21 Τεχνικές διατάξεις- Διαβουθλευση ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- SV7BOT


18 Μαΐου 2011, 23:49 | ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - SV7BOT

Μετά από την δημοσιοποίηση της νέας διαβούλευσης για το Κανονισμό Ραδιοερασιτεχνών σας ενημερώνουμε ότι στο κείμενο (άρθρο 21) δεν αναφέρεται μεν ρητά το όριο ισχύος των 100W ERP (για την ακρίβεια δεν υπάρχει κάν νούμερο) αλλά αυτό σαφώς υποδεικνύεται έμμεσα μέσω μιας παλαιότερης ΚΥΑ (53571/3839/2000, που υπάρχει στο τυπωμένο φυλλάδιο του σημερινού κανονισμού μας) η οποία είναι σε ισχύ από το έτος 2000.
Η νέα διεθνής πρωτοτυπία είναι τώρα ότι δεν υπάρχει όριο ισχύος εκπομπής πουθενά στο νέο Κανονισμό, μόνο υποχρέωση περί της ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολίες, με κοινώς αποδεκτά όρια/επίπεδα αναφοράς για ολη την Ευρώπη.Δύο παρατηρήσεις εδώ: Η παλαιότερη ΚΥΑ αναφέρει γενικά και ΑΤΕΚΜΗΡΙΩΤΑ (άρθρο 6) ότι αν θέλουμε να είμαστε σύννομοι, ακόμα και σήμερα, θα πρέπει σε απόσταση ακτίνας από τη βάση της κεραίας μικρότερης των 50 μέτρων να μην υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα. Αν αυτό δεν συμβαίνει (και εννοείται ότι στο 99% των ραδιοερασιτεχνών δεν ΜΠΟΡΕΙ να συμβαίνει) τότε ή θα πρέπει να εκπέμπουμε με ισχύ 100W ERP (164W EIRP), δηλαδή να ξεχάσουμε τις κατευθυνόμενες κεραίες μας (!!), ή θα πρέπει να υποβάλλουμε αρμοδίως τεκμηριωμένη μελέτη με μετρήσεις(!!) για την ακτινοβολία από τις κεραίες μας εφόσον έχουμε ισχύ άνω των 100W ERP.
Θα υπέθετε κανείς, ότι ακόμα και με τους περιορισμούς της παραπάνω ΚΥΑ, ο καινούργιος κανονισμός. θα ερχόταν να διορθώσει αυτή την άδικη αντιμετώπιση των ραδιοερασιτεχνών και όχι να την επιτείνει, δεδομένου ότι στην ίδια ΚΥΑ (αρθρο 8, Μεταβατικές Διατάξεις) ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονταν οι ραδιοερασιτέχνες στην υποβολή δηλώσεων συμμόρφωσης για ασφαλή έκθεση του κοινού, υποχρέωση που έχουν οι ραδιοφωνικοί, τηλεοπτικοί και σταθμοί κινητής τηλεφωνίας. Οι λόγοι που θεωρούμε απόλυτα άδικη και τεχνικά ατεκμηρίωτη την εφαρμογή του άρθρου 6 της πιο πάνω ΚΥΑ για τους ραδιοερασιτέχνες και την ανάδειξη της μέσα από το νέο Κανονισμό. περιγράφονται στο κείμενο που ακολουθεί…ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
Στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (2002), όπως ισχύει σήμερα, η μέγιστη ισχύς κορυφής (ΡΕΡ) που επιτρέπεται είναι 500W στα βραχέα και 100W στα υπερβραχέα και μετριέται με ένα απλό βαττόμετρο στην έξοδο του πομπού, όπως ισχύει διεθνώς.Στην επικείμενη τροποποίηση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ επιχειρείται από την ηγεσία του Υ.Υ.Μ.Δ. να μειωθούν δραστικά τα παραπάνω όρια στα 100W ERP (Effective Radiated Power δηλαδή σε ακτινοβολούμενη ισχύ ισοδύναμη με 100W σε απλό δίπολο). Αυτή η πρόταση ισοδυναμεί με ουσιαστική μείωση της επιτρεπόμενης ισχύος κατά περίπου 50 (!) φορές για χρήση κατευθυντικής κεραίας στα βραχέα και αντίστοιχα κατά τουλάχιστον 20 φορές στα υπερβραχέα. Αποτελεί διεθνή πρωτοτυπία η χρήση ισχύος ERP δηλαδή ακτινοβολούμενη ισχύ ισοδύναμη σε απλό δίπολο για ραδιοερασιτέχνες. Διεθνώς ο ορισμός της μέγιστης επιτρεπόμενης ισχύος ορίζεται σαν ισχύ κορυφής (PEP) στην έξοδο του πομποδέκτη.
Ακόμα το νούμερο αυτό (100W ERP) είναι ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ, δηλαδή δεν προκύπτει από τα επιστημονικά τεκμηριωμένα επίπεδα αναφοράς ασφαλούς ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβόλησης, που ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι οποιαδήποτε ισχύς, ανάλογα με τις κατά το συμφέρον παραδοχές καθενός “αρμοδίου”.Δεδομένου ότι τα μηχανήματα του εμπορίου είναι στη πλειονότητα τους 100W, αυτό σημαίνει ότι η χρήση κατευθυντικών κεραιών ουσιαστικά πλέον ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ και όποιος θέλει μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ισχύ θα πρέπει να ακολουθήσει διαδικασία αδειοδότησης ! (όπως οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, μόνο που αυτές έχουν οικονομικά κέρδη και εκπέμπουν 24 ώρες το 24ωρο με τη μέγιστη ισχύ κάτι που δεν ισχύει στους ραδιοερασιτέχνες όπου η συνολική εκπομπή είναι κάποια λεπτά της ώρας ακόμα και για τους ποιο δραστήριους από αυτούς), με υποβολή μελέτης ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών των κεραιων μέσω ειδικού μελετητικού γραφείου με υψηλό κόστος (περί τα 3000 Ευρώ!). Δεδομένου ότι οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι τυποποιημένες ( σε πολλές φορές είναι ιδιοκατασκευές), επιβάλλεται η διενέργεια μελέτης σε κατά περίπτωση βάση και απαιτούνται επιτόπου μετρήσεις με ειδικά όργανα που (ίσως) μόνο η ΕΕΑΕ διαθέτει.Επιπλέον στην επιχειρούμενη τροποποίηση ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη ότι:1. Ο ραδιοερασιτεχνισμός δεν είναι απλά μια ενασχόληση (όπως το ψάρεμα) αλλά προσφέρει ατομικά, εθελοντικά και ανιδιοτελώς τηλεπικοινωνιακή εθνική και διεθνή κάλυψη σε καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης, τόσο στις υπηρεσίες που εμπλέκονται με την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής (ΓΓΠΠ κλπ), όσο και στους άμεσα πληγέντες από αυτή.2. Ο ραδιοερασιτεχνισμός είναι μια επιστημονική ασχολία. Συνδυάζει την επιστημονική έρευνα και τον πειραματισμό στις τηλεπικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά με την επικοινωνία μέσω του ασυρμάτου με γνωστούς και άγνωστους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι πίσω από τις εξελίξεις στους παραπάνω τομείς υπάρχουν ραδιοερασιτέχνες!3. Σε καμία Ευρωπαϊκή χώρα δεν ισχύει τόσο χαμηλό όριο ισχύος (100W) και μάλιστα ακτινοβολούμενης (ERP), για την οποία δεν υπάρχει σίγουρος τρόπος εκτίμησης της από τους ραδιοερασιτέχνες, αλλά μπορεί μόνο να μετρηθεί με ειδικά ακριβά όργανα. Επισυνάπτεται πίνακας ισχύος για τα βραχέα από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, όπου διαπιστώνεται ότι μόνο στην Ελλάδα επιχειρείται για τους ραδιοερασιτέχνες τέτοια “ισοπεδωτική μεταχείριση”, τη στιγμή που η πολιτεία σε άλλη Υ.Α. υπό διαβούλευση ΕΞΑΙΡΕΙ από κάθε αδειοδότηση επαγγελματικούς σταθμούς και κεραίες (κινητής τηλεφωνίας με την ίδια ακτινοβολούμενη ισχύ έως 164W. Με τον τρόπο αυτό οι ραδιοερασιτέχνες εντάσσονται αυθαίρετα σε δυσμενέστερη κατηγορία μαζί με τους μικρούς σταθμούς και κεραίες…
Με την προτεινόμενη τροποποίηση:1. Ο ελληνικός ραδιοερασιτεχνισμός πηγαίνει ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ, ακόμα και από τον νόμο 1244/1972, που προέβλεπε μέγιστη ισχύ ραδιοερασιτεχνικών σταθμών 300 W PEP και όχι ERP!!!2. Με τις προτεινόμενες ισχείς δεν είναι πλέον δυνατή η αξιόπιστη και αποτελεσματική ραδιοεπικοινωνία εντός Ελλάδας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών και εξαφανίζεται η ελληνική συμμετοχή σε κάθε είδους διεθνείς ραδιοερασιτεχνικούς διαγωνισμούς (contests) και η χώρα εμφανίζεται πλέον σαν τον τριτοκοσμικό φτωχό συγγενή…3. Οι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες εξομοιώνονται νομοθετικά με τις εταιρείες κινητής
τηλεφωνίας, το επαγγελματικό ραδιόφωνο και τη τηλεόραση, που εκπέμπουν με τη ΜΕΓΙΣΤΗ ισχύ τους 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες στην Ευρώπη, στις περισσότερες περιπτώσεις η διάρκεια εκπομπής του μέσου ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κυμαίνεται κατά μέγιστο από 1-5 λεπτά την ημέρα και μερικές ώρες το μήνα και η μέση ισχύς της εκπομπής είναι μόλις 30-50% της μέγιστης που διαθέτει ο πομποδέκτης (λόγω του τύπου της ραδιοερασιτεχνικής εκπομπής), παράμετροι που μειώνουν όταν υπολογιστούν δραστικά την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Όλα τα όρια ακτινοβόλησης της Διεθνούς Επιτροπής για την προστασία από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ICNRIP) καθορίζονται βάση του χρόνου ακτινοβόλησης. Έτσι πως είναι δυνατό να εξαιρούνται «μικρές» κεραίες κινητής τηλεφωνίας με ERP 164 W, που θα λειτουργούν σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων από πολίτες και σε συνεχή 24ωρη λειτουργία, και ο ραδιοερασιτέχνης του επιτρέπεται σχεδόν η μισή ισχύ (αναλόγως του mode η εκπομπή του είναι 30-50% από την ισχύ κορυφής) ενώ έχει υποπολλαπλάσιο χρόνο λειτουργίας και με πολύ μεγαλύτερη απόσταση των κεραιων του από το γενικό πληθυσμό.Επιπλέον σχεδόν σε όλες τις μετρήσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ακόμα και σε απόσταση 10 μέτρων από κεραίες κινητής τηλεφωνίας η άλλες, η μετρούμενη ακτινοβόληση προέρχεται κατά 80 % από τα ραδιοτηλεοπτικά σήματα του κέντρου εκπομπής Υμηττού. Σύμφωνα με τη συγκεντρωτική ανάλυση δεδομένων από ερευνητές σε μετρήσεις της ΕΕΑΕ, οι κυριότερες πηγές ακτινοβόλησης στην Αθήνα αλλά και σε κάθε αστικό περιβάλλον είναι οι παρακάτω:
Ραδιοφωνία FM (40 – 80 %)
Τηλεοπτικές εκπομπές VHF/UHF (20 – 35 %)
Ειδικά ραδιοδίκτυα \ TETRA (20 %)
Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας (20 – 35 %)
Ραδιοζεύξεις (< 5 %)
Άλλες δραστηριότητες ( WiFi, Ραδιοερασιτέχνες κλπ) < 1 %Οι ραδιοερασιτέχνες ενοχλούν κάποιους και σε αυτούς εξαντλείται κάθε ευαισθησία των αρμοδίων;4. Οι 6000 αδειούχοι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες γίνονται αυτομάτως παράνομοι σε μια νύχτα, αφού σε περίπτωση που επιθυμούν μεγαλύτερη ισχύ από τα 100W σε απλό δίπολο πρέπει να εφαρμόσουν το άρθρο 21 παράγραφος 2 του σε ισχύ Κανονισμού (ή όπως αλλιώς ήθελε τροποποιηθεί στο νέο.) και να υποβάλουν “τεχνική μελέτη ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών” με το προαναφερόμενο για τον ραδιοερασιτέχνη απαγορευτικό κόστος των 3000 Ευρώ!!5. Έτσι, ενώ οι ραδιοερασιτέχνες προσπαθούν σε κάθε περίπτωση να συνδράμουν εθελοντικά και ανιδιοτελώς την πολιτεία με κάθε τρόπο, εκείνη τους αντιμετωπίζει σαν αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης, απαιτώντας πολυδάπανες μελέτες για να εξασφαλίσουν μια λογική ισχύ λειτουργίας των ραδιοερασιτεχνικών τους πομποδεκτών, όταν αυτό στις λοιπές ευρωπαικές χώρες θεωρείται ΠΡΟΦΑΝΕΣ.Οι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες δεν δέχονται να αποτελέσουν εξιλαστήρια θύματα στις ατεκμηρίωτες, τάχα “περιβαλλοντικές και οικολογικές” ευαισθησίες ορισμένων, ούτε να επιτρέψουν και να εξυπηρετήσουν συμφέροντα εταιρειών που ορέγονται την καταπάτηση όλου του ραδιοφάσματος για τη διανομή INTERNET με τεχνολογίες όπως το VDSL.Η ηγεσία του ΥΥΜΔ θα πρέπει πρώτα να ασχοληθεί με τις εκατοντάδες χιλιάδες !! ΠΑΡΑΝΟΜΑ εκπεμπόμενα Watt των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, που έχουν μετατρέψει με τις παρεμβολές τους την Αθήνα σε μια από τις πιο “βρώμικες” ηλεκτρομαγνητικά πρωτεύουσες, τους παράνομους σταθμούς κάθε τύπου που βρίθουν στην χώρα μας, τις παράνομες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές εκτός πιστοποίησης CE που με τα παράσιτά τους ρυπαίνουν όλο το ραδιοφάσμα και τη κινητή τηλεφωνία με τις κρυμμένες κεραίες πάνω σε κατοικίες και μετά με τους ραδιοερασιτέχνες με την κοινωνικά γνωστή και αποδεκτή προσφορά τους και να μη τους θυμάται μόνο όταν θα συμβεί κάποια φυσική καταστροφή και οι επικοινωνίες δεν θα λειτουργούν.
http://www.opengov.gr/yme/?p=1656

Είναι υποχρέωση όλων μας να πάρουμε θέση!


Άρθρο 21 Τεχνικές διατάξεις- Διαβουλευση ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΜΠΑΣ, SV1EN


17 Μαΐου 2011, 18:11 | ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΜΠΑΣ, SV1EN 

Θεωρώντας υποχρέωσή μου να βοηθήσω και εγώ προς την βελτίωση του συγκεκριμένου άρθρου και παρά τις προσωπικές επιφυλάξεις μου στο αν θα ληφθούν υπ’ όψη, παραθέτω παρακάτω τις απόψεις μου.
Είμαι αδειούχος ραδιοερασιτέχνης από το 1970 και Διπλωματούχος μηχανικός ηλεκτρονικών επικοινωνιών (MSc) από το 1978. Από το 1980 εργάζομαι στο κέντρο ερευνών του Πολεμικού Ναυτικού ως Ειδικός Επιστήμονας στον τομέα ασύρματων επικοινωνιών HF/VHF και ασφάλειας από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (RADHAZ).Εκτιμώ ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού όσον αφορά την μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ και τις μεθόδους που αυτή μπορεί να εκλεχθεί από τους ραδιοερασιτέχνες η και την Πολιτεία ως τεχνικά ανέφικτες, πρακτικά ανεφάρμοστες, κοινωνικά απαράδεκτες και όσον αφορά την διεθνή μας εικόνα (ας μου επιτραπεί η έκφραση) αστείες.
Και αυτό γιατί:
1.Τεχνικά ανέφικτες: Παρόλο που λόγω του επαγγέλματος μου έχω την γνώση την πείρα και τον εξοπλισμό -αν θέλετε- να πραγματοποιήσω σχετικές μετρήσεις, πάλι έχω δυσκολίες στην κατανόηση και σύνταξη της σχετικής μελέτης. Οι 26(!) σελίδες οδηγιών της ΕΕΑΕ δεν επαρκούν, η δε όλη διαδικασία είναι χρονοβόρα το δε αποτέλεσμα μη ασφαλές δεδομένου ότι οι δυνατότητες που δίνονται στον ενδιαφερόμενο είναι είτε (α) ο υπολογισμός του Η/Μ πεδίου γύρω από τις κεραίες, πράγμα που προϋποθέτει μοντελοποίηση των κεραιών αλλά και των υπαρχόντων κατασκευών στον περιβάλλοντα χώρο με χρήση κατάλληλου λογισμικού ή (β) η απευθείας μέτρηση της ηλεκτρικής και μαγνητικής συνιστώσας του Η/Μ πεδίου, μέθοδος που προϋποθέτει καλή γνώση καθώς και ειδικό και πανάκριβο εξοπλισμό.
Δεν επεκτείνομαι σε περαιτέρω αναλύσεις περί Η/Μ πεδίων σε εντός εγγύς πεδίου αποστάσεις, αλλά όσοι έχουν ασχοληθεί κατανοούν την πρακτική ουτοπία. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν περισσότεροι από 2-3 ραδιοερασιτέχνες που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και εξοπλισμό για να πραγματοποιήσουν τα πιο πάνω!2. Πρακτικά ανεφάρμοστες: Θεωρώντας τα πιο πάνω αναφερθέντα, διαφαίνεται ως μόνη εναλλακτική λύση η ανάθεση της σχετικής μελέτης σε εξωτερικούς μελετητές ή φορείς. Με απλούς υπολογισμούς, το εκτιμώμενο κόστος για έναν τυπικό ραδιοερασιτεχνικό σταθμό ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες εύρω, ποσόν που νομίζω δεν χρειάζεται περαιτέρω σχόλια…
Συνεκτιμώντας την δυσκολία και το κόστος, βγαίνει εύκολα το συμπέρασμα ότι η σχετική διάταξη είναι καταδικασμένη να μείνει ανεφάρμοστη ή –ακόμα χειρότερα- να εφαρμόζεται επιλεκτικά σε κάποιους…3. Κοινωνικά απαράδεκτες: Χωρίς να έχω την παραμικρή πρόθεση θα θίξω κανέναν για την όλη προσπάθεια σύνταξης του σχεδίου κανονισμού, έχω την εντύπωση ότι στην συντακτική ομάδα δεν συμμετείχε κανένας ραδιοερασιτέχνης, ούτε ζητήθηκε η βοήθεια κάποιου από εμάς. Θα έλεγα ότι το όλο πνεύμα είναι μόνον ελεγκτικό και «εχθρικό» προς την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη. Αντί να καλλιεργεί κίνητρα προσέλευσης διώχνει με τον φόβο «άσε μη βρω τον μπελά μου» και ωθεί στην πειρατεία (κάνω το hobby μου και δεν με ξέρουν). «ψαλιδίζει» η αχρηστεύει δραστηριότητες όπως οι διεθνείς διαγωνισμοί, κατασκευές και πειραματισμούς κεραιών (τι να την κάνω την καλύτερη κεραία αν κατεβάσω ισχύ) κλπ. Προάγει τη παρανομία και φυσικά τη λογική της «αντιστασιακής αντίδρασης» όπως «θα ανεβάζω ισχύ το βράδυ» ή «θα φτιάξω τηλεχειριζόμενο σταθμό και άντε να με βρούνε» δηλαδή νοοτροπία και πρακτικές τελείως ξένες προς τις αρχές του Ραδιοερασιτεχνισμού και που θυμίζουν καταστάσεις πειρατείας μεσαίων (όπως οι πιο παλιοί θυμούνται), με τα μηχανάκια έξω από το Υπουργείο στη Συγγρού να περιμένουν να βγει το Ραδιογωνιόμετρο και να ειδοποιήσουν που κατευθύνεται…Αντί να προσπαθεί να συμμαζέψει την κατάσταση που υπάρχει με την ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ πειρατεία και παρανομία στα βραχέα (CB στους 6,5 MHZ, συμπαθείς τάξεις μεταφορέων χωρίς άδεια, γραφικοί αλλά ανεξέλεγκτοι «Ζωνιανοί» στην επαρχία κλπ) στα μεσαία τα οποία έχουν ξαναγίνει της μόδας αλλά και στο υπόλοιπο φάσμα όπου οι σταθμοί FM και οι πάσης φύσεως τηλεοπτικοί (με η χωρίς άδεια) σταθμοί έχουν κυριολεκτικά στήσει πανηγύρι και καθεστώς ανεξάρτητης αρχής. Οποίος τόλμησε να ανέβει στον Υμηττό η το Αιγάλεω βράδυ ξέρει και δεν ξανατολμά … Ας μη γελιόμαστε, αν θέλουμε να γίνει κάτι και να μπει τάξη μην αρχίζετε από τους πιο αδύναμους και τους μη έχοντες πρόθεση παρανομίας αλλά από αυτό που λένε «μαχαίρι ως το κόκαλο». Είναι σαν να ψάχνετε έμπορους ναρκωτικών στα ΚΑΠΗ. Θα βρείτε ίσως χρήστες lexotanil χωρίς συνταγή αλλά όχι μεγαλέμπορους κοκαΐνης!4. Διεθνής εικόνα: Οι ισοπεδωτικοί περιορισμοί θα έχουν αποτέλεσμα την μηδενική συμμετοχή Ελληνικών σταθμών σε διεθνείς διαγωνισμούς (contests) αφού δεν θα υπάρχει ελπίδα διάκρισης, οι δε παγκοσμίου πρωτοτυπίας κανονισμοί θα έχουν ως αποτέλεσμα την αντιμετώπισή μας από τους ξένους συναδέλφους ως «φτωχούς συγγενείς». Κάπως όπως βλέπαμε εμείς παλαιότερα τους «ανατολικούς» με κάποια δόση ειρωνείας παρόλο που η κατάστασή τους προερχόταν από οικονομικούς παράγοντες και όχι από περιορισμούς. Όχι ότι καλύτερο ιδιαίτερα με την παρούσα διεθνή συγκυρία που μας φέρνει καμία φορά στη γωνία ακόμα και στον αέρα.
Δεν νομίζω ότι οι 20,30 η 50 ραδιοερασιτέχνες τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας για να συνδυάσουν τις διακοπές με το hobby τους θα σώσουν την Ελλάδα, αλλά πείτε μου τι θα λέμε σ’ αυτούς? Θα τους αφήνουμε η θα τους ζητάμε υποβολή μελέτης?Οι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες δεν είναι άγνωστοι στην διεθνή κοινότητα. Αυτά που πέτυχαν με διεθνείς διακρίσεις στον ραδιοερασιτεχνικό και επιστημονικό χώρο (π.χ. επικοινωνίες μέσω σελήνης, μελέτη διισημερινής διάδοσης) τα πέτυχαν -εκτός από την προσωπική δουλεία- και με την ανεκτικότητα ενίοτε, από την Πολιτεία. Αυτή ακριβώς η σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης που χτίστηκε επί σειρά ετών και είχε αμοιβαία οφέλη και για τους δύο (αντιμετώπιση καταστάσεων Έκτακτης ανάγκης, παρεμβολών κλπ δες πρακτικά Α’ ραδιοερασιτεχνικού συνεδρίου) πάει να χαλάσει τώρα με ορισμένες αστοχίες σαν αυτή που σχολίασα.Συγγνώμη για την μακρηγορία μου. Ελπίζω να συνέβαλα έστω και ελάχιστα στην βελτίωση του άρθρου 21.

Με εκτίμηση,
http://www.opengov.gr/yme/?p=1656

Είναι υποχρέωση όλων μας να πάρουμε θέση!

Άρθρο 21 Τεχνικές διατάξεις- Διαβουθλευση Νικολαος Κασιμης


18 Μαΐου 2011, 14:45 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ

Μετά από μία μακρόχρονη βουβή περίοδο που ακολούθησε την πρώτη σας διαβούλευση, μας εκπλήσσετε όλους με τις νέες σας προτάσεις, μερικές από τις οποίες θεωρώ άκρως απαράδεκτες και οι οποίες -από το νομικό τους και μόνο περιεχόμενο παραπομπής στο (Αριθ. 53571/3839/00 (ΦΕΚ 1105 Β’/00): (Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά)- μοναδικό σκοπό έχουν να πλήξουν τον ελληνικό ραδιοερασιτεχνισμό και σταδιακά να τον συρρικνώσουν, ώστε να υπάρξει πεδίο συχνοτήτων ελεύθερο προς εμπορία.Σκοπεύετε να μας “συνδέσετε” με όρους που έχετε νομοθετήσει για τον επαγγελματικό χώρο, όπως το άρθρο 6 του ΦΕΚ 1105; “Άρθρο 6 (Μελέτη ραδιοεκπομπών κεραίας)
(6) Υποχρέωση σύνταξης και υποβολής τεχνικής μελέτης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, έχουν όλοι οι σταθμοί των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών ξεπερνά τα 100 W (164Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 MHz και το 1KW, για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 MHz. Ειδικότερα στη ζώνη συχνοτήτων κάτω από 30 MHz, το όριο του 1KW μειώνεται στα 100W, εάν μέσα στην περιοχή που ορίζεται με ακτίνα 50 μέτρων από την βάση της κεραίας, υπάρχει οικία ή πραγματοποιούνται ανθρώπινες δραστηριότητες.”Τι σχέση έχει ο Έλληνας ραδιοερασιτέχνης με το άρθρο 6;
Μήπως γνωρίζει ο σοφός νομοθέτης των προτάσεων, για τον οποίο παρεμπιπτόντως δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος είναι και τι τεχνικές γνώσεις έχει, ότι εάν αφαιρέσεις το κέρδος μίας απλής κατευθυνόμενης κεραίας, οι σταθμοί των 100W σε όλη την ελληνική επικράτεια, θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων να γίνουν QRP, με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί η χώρα SV από τον παγκόσμιο χάρτη;Η κεραία της κινητής τηλεφωνίας, που βρίσκεται καμουφλαρισμένη στην απέναντι ταράτσα της πολυκατοικίας, δεν συμπίπτει σε κανένα από τα εκατοντάδες σημεία του λεκανοπεδίου Αττικής, με ανθρώπινη δραστηριότητα;Ειλικρινά, προβληματίζομαι και αναρωτιέμαι με το περιεχόμενο των προτάσεών σας, γιατί θέτετε την ομαλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιών της χώρας σε μεγάλο κίνδυνο!Σήμερα, το κράτος (μετά από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις και συνεργασίες με τοπικούς συλλόγους) γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια και “ελέγχει” όλους τους αδειούχους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες καθώς και τις δραστηριότητές τους.
Με τις νέες νομικές μεταρρυθμίσεις που προτείνετε, παροτρύνετε τους μελλοντικούς ενδιαφερόμενους στον ραδιοερασιτεχνισμό -και πιθανόν, πολλούς αγανακτισμένους αδειούχους- στην ανωνυμία και στην παράνομη χρήση σταθμών εκπομπής.Και για γίνω πιο σαφής, μήπως καταλάβετε τι εννοώ…
Προσπαθήστε να βγάλετε νόημα από το απόσπασμα των σημειώσεων που αναφέρεται στο Άρθρο 3 (Επίπεδα Αναφοράς) παράγραφος (8), λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη, ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία στην οποία εφεξής θα παραπέμπεται -με νομικές κυρώσεις- ο Έλληνας ραδιοερασιτέχνης, θα συμπεριλαμβάνει και το νέο 12χρονο ελληνόπουλο που επιλέγοντας τον ραδιοερασιτεχνισμό αντί την “θύρα 13”, έχει και αυτό δικαίωμα στο χόμπι του ραδιοερασιτεχνισμού !!!Σοφοί της Ελλάδος, διαβάστε προσεκτικά… μήπως και συνειδητοποιήσετε τελικά, ότι νομοθετείτε με όρους που απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες και όχι σε χομπίστες, λάτρεις των τηλεπικοινωνιών!“(8) Σημειώσεις: Μολονότι υπάρχουν λίγες μόνο πληροφορίες όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στις βιολογικές επιπτώσεις με τις τιμές αιχμής παλμικών πεδίων, για τις συχνότητες που υπερβαίνουν τα 10 ΜΗz, προτείνεται ο μέσος της Seq εφ’ όλου του εύρους του παλμού να μην υπερβαίνει το 1000πλάσιο των επιπέδων αναφοράς, ή οι εντάσεις των πεδίων να μην υπερβαίνουν το 32πλάσιο των επιπέδων αναφοράς για την ένταση του πεδίου. Για συχνότητες από 0.3 GΗz έως πολλά GΗz, καθώς και για τοπική έκθεση της κεφαλής, με στόχο τον περιορισμό ή την αποφυγή επιπτώσεων στην ακοή λόγω της θερμοελαστικής διαστολής, πρέπει να περιοριστεί η ειδική απορρόφηση ενέργειας λόγω των παλμών. Σε αυτή τη ζώνη συχνοτήτων, η οριακή τιμή SA 4-16 mJ kg-1 για την πρόκληση αυτής της επίπτωσης αντιστοιχεί για παλμούς 30 μs, σε τιμές αιχμής SAR 130-520 W kg-1 στον εγκέφαλο. Από 100 kΗz έως 10MHz, οι πολλαπλασιαστικοί συντελεστές που δίνουν τις τιμές κορυφής για την ένταση πεδίων υπολογίζονται με παρεμβολή μεταξύ 1.5 για 100 kΗz και 32 σε 10 ΜHz.”Ο ραδιοερασιτεχνισμός δεν είναι επάγγελμα!
Ο ραδιοερασιτεχνισμός δεν είναι κυνήγι ή ψάρεμα!Ο ραδιοερασιτεχνισμός είναι ένα αγαθό χόμπι…
είναι λατρεία της τεχνολογίας…
είναι επιστημονική έρευνα…
είναι κοινωνική προσφορά…
είναι εκσυγχρονισμός της ανθρωπότητας…τον οποίο κάποιοι “άγνωστοι” με τις νέες τους προτάσεις,
αποφάσισαν να τον αφανίσουν για ακατανόητους λόγους !Προτείνω:
(Α): Σαφή νομοθεσία με συγκεκριμένη ισχύ σε (Watt) ανά κατηγορία και όχι με υπολογισμό μαθηματικών αορίστων όρων, που σχετίζεται με χιλιάδες μοντέλα κεραιών.
(Β): Μία ραδιοερασιτεχνική αποκλειστική νομοθεσία και όχι παραπομπές σε παρελκόμενα άρθρα και διατυπώσεις που αφορούν επαγγελματικές ραδιο-δραστηριότητες. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΤΕ ΤΙΣ “ΣΟΦΕΣ” ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ…
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΟΛΩΝ ΜΑΣΜετά τιμήςΝικόλαος Κασίμης (SV0CY-KD2IR)
Δημοσιογράφος,
Εκδότης του περιοδικού Ραδιοτηλεπικοινωνίες
Πτυχιούχος ομοσπονδιακού πτυχίου Ραδιοτηλεπικοινωνίας
F.C.C. (Η.Π.Α.)
http://www.opengov.gr/yme/?p=1656

Είναι υποχρέωση όλων μας να πάρουμε θέση!

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Προφητείες του γέροντα Παϊσίου για το μέλλον της Ελλάδας


§                                 Μία μοναδική μορφή που πολεμήθηκε και αγαπήθηκε το ίδιο έντονα, αλλά μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του εύρισκε δυνάμεις να στηρίζει όσους προσέτρεχαν σε αυτόν
Ο Γέροντας Παΐσιος υπήρξε ένας αγιορίτης μοναχός που εκοιμήθη το 1993 και μπόρεσε να μαζέψει γύρω του, χωρίς να το προσπαθήσει, πλήθος χριστιανών που εύρισκαν γαλήνη στα λόγια και τις γενικότερες νουθεσίες του.
Ο γέροντας, κατά πολλούς είχε το προορατικό χάρισμα και κατά καιρούς έδωσε μία σειρά από "προφητείες" οι οποίες έχουν σχέση με την Ελλάδα, τον ελληνισμό και τα όσα έρχονται και πρόκειται να δυσκολέψουν πολύ τους έλληνες πολίτες.
Για το μέλλον της Ελλάδας
Σε κάποιον που ανησυχούσε για τις εχθρικές επιβουλές εναντίον της πατρίδος, έδωσε την εξής ελπιδοφόρο απάντηση :
«Κι αν μου πουν ότι δεν υπάρχει Έλληνας, εγώ δεν ανησυχώ. Μπορεί ο Θεός να αναστήσει έναν Έλληνα. Φτάνει ακόμη και ένας». Ακόμη πίστευε: «Και ένας Χριστιανός να μείνει μόνο, ο Χριστός θα κάνει το σχέδιό Του». Όταν οι άλλοι μιλούσαν για δυσάρεστες μελλοντικές εξελίξεις στο Έθνος και έσπερναν τον φόβο, ο Γέροντας μετέδιδε αισιοδοξία και ελπίδα. Μιλούσε για αναστημένη Ελλάδα και για ανάκτηση της Αγια Σοφιάς. «Υπάρχει και Θεός. Τον Θεό που τον έχεις βάλει»; είπε σε κάποιον κληρικό που έβλεπε το μέλλον της Πατρίδας ζοφερό.
Για τη γλώσσα
Η επόμενη γενιά θα φέρει Γερμανούς για να μας μάθουν τη γλώσσα μας και τα παιδιά μας θα μας φτύνουν». Έγραφε σε επιστολή του : «Αυτοί που κατάργησαν τα Αρχαία, πάλι θα τα ξαναφέρουν».
Τί θα γίνει με το Έθνος μας;
- Το Γένος μας θα μεγαλώσει, αν και οι υποτιθέμενοι φίλοι μας θα ήθελαν να το τσαλακώσουν και θα ήταν γι αυτούς πολύ ευχάριστο. Αλλά ο Θεός δεν θα το επιτρέψει. Θα κανονίσει ο Θεός τις υποθέσεις του Έθνους. Αν έμενε σε μας, θα το τινάζαμε στον αέρα το Έθνος.
Η Τουρκία θα καταστραφεί. Έρχεται μεγάλη μπόρα σύντομα, θα μας αγγίξει, δεν θα μας καταστρέψει. Μετά από αυτήν την μπόρα θα επέμβει η Χάρη του Θεού. Όλοι ανεξαρτήτως θα πιστέψουν. Δεν θα υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος άπιστος. Αλλά, δεν θα έχουν τον μισθό των σημερινών Χριστιανών.
- Υπάρχουν Γέροντα πιστοί στις μέρες μας;
- Υπάρχει μια μερίδα Χριστιανών, όπου αναπαύεται ο Χριστός.


Γέροντας Παΐσιος


§                                 "...θα σας δώσουν πολλά λεφτά και μετά θα σας βάλουν δυσβάσταχτους φόρους, αλλά δεν θα προλάβουν να τους πάρουν"
§                                 "...ο κόσμος θα σιχαθεί τους πολιτικούς και θα τους πάρει με τις πέτρες"...
§                                 "...θα γίνει κάτι και θα φανεί πως φταίει η Ελλάδα, τότε η Τουρκία θα το εκμεταλλευτεί..."

Σειρά από προφητείες μεγάλων γερόντων της Εκκλησίας, που μέχρι πριν λίγο καιρό δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τις άκουγαν και γελούσαν. Σήμερα, όλα δείχνουν να είναι τόσο κοντά σε αυτές τις προρήσεις, που μερικοί μάλιστα λένε απερίφραστα πως "όποιος διαβάζει τις προφητείες είναι σαν να διαβάζει εφημερίδα"!!!
Διαβάζοντας τον πολύ καλό "
Χασάπη", νιώθει κανείς πως ζούμε τα "γεγονότα", όπως έλεγε και ο γέροντας Παΐσιος. Γεγονότα που θα αναδείξουν την Ελλάδα και τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Γεγονότα, τα οποία θα περάσουν από τη φωτιά και το αμόνι όλους μας, μέχρις ότου φανερωθεί η αλήθεια.
Τι να πιστέψει και τι να μην πιστέψει σήμερα ο Έλληνας από όλα αυτά; Τό μόνο σίγουρο είναι πως δεν μπορεί πλέον να αγνοήσει την πραγματικότητα... βλέποντας μία ανύπαρκτη κυβέρνηση να προσπαθεί μέσα από επικοινωνιακά κόλπα να παρατείνει την παραμονή της στην εξουσία. Μία παραμονή που μόνο ως βλαπτική μπορεί να χαρακτηρισθεί, αφού με επικοινωνιακές φούσκες το μόνο που επιτυγχάνεται είναι να γκρεμίζεται και η αξιοπιστία της εν γένει πολιτικής και να "χτίζονται" τεράστια τείχη αποκρύπτοντας την οποιαδήποτε διέξοδο υπάρχει...Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

O Eορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Τηλεπικοινωνιών


Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ, συμμετέχοντας στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τηλεπικοινωνιών (17 Μαΐου) και τηςΔιεθνούς Ημέρας Μουσείων (18 Μαΐου), διοργανώνει εκδηλώσεις αφιερωμένες στις δύο αυτές μέρες, με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας (09:00-19:00). Για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2011 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) επέλεξε το θέμα: «Μουσεία και Μνήμη» για τις εκδηλώσεις των μουσείων σε όλο τον κόσμο. Η είσοδος για όλες τις εκδηλώσεις του Μουσείου είναι ελεύθερη.

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ συμμετέχει με τις ακόλουθες δράσεις:

«Μια φορά κι ένα καιρό…»
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με θέμα «Μουσεία και Μνήμη», η συγγραφέας και υπάλληλος του ΟΤΕ Μαρία Γεωργαλά-Καρτούδη παρουσιάζει, μέσα από θεατρικό παιχνίδι, το βιβλίο της: «Το παραμύθι με τα χλωμά μάγουλα»: Μια ιστορία για την μνήμη και την αμνησία, την διαφορετικότητα και την ταυτότητα. Θα ακολουθήσει Εργαστήρι, όπου τα παιδιά θα δημιουργήσουν το δικό τους παραμύθι. Την εκδήλωση συντονίζει η διδάσκουσα Θεατρολογίας του πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κα Ά. Μαυρολέων, σε συνεργασία με τον θεατρολόγο κ. Π. Περλέγκα. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά άνω των 5 ετών.
Σάββατο 21 Μαΐου, ώρα : 11:30-13:00. Απαιτείται δήλωση συμμετοχής.

«Μνήμες τηλεπικοινωνιών στο studio τηλεόρασης του Μουσείου ΟΤΕ»
Σε ένα από τα πρώτα στούντιο της ελληνικής τηλεόρασης, που βρίσκεται στο Μουσείο, θα παρουσιαστεί οπτικοποιημένο υλικό με τους ιστορικούς σταθμούς των ελληνικών τηλεπικοινωνιών, σε μια ατμόσφαιρα  που φέρνει μνήμες εποχής του ΄60, με ασπρόμαυρες εικόνες και δίσκους βινυλίου, από τις  κάμερες και τα πικ-απ του τηλεοπτικού πλατό.
Τρίτη 17, Τετάρτη 18 και Σάββατο 21 Μαΐου, (ώρες λειτουργίας Μουσείου)

 «Επετειακό εικαστικό εργαστήρι με θέμα: το λογότυπο ΟΤΕ»
Το εικαστικό εργαστήρι με θέμα τις τηλεπικοινωνίες για παιδιά 5-8 ετών, ειδικά για το διήμερο 17 και 18 Μαίου, θα λειτουργήσει και απόγευμα,απευθυνόμενο αποκλειστικά σε παιδιά εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν με ποικίλα υλικά και τεχνοτροπίες και θα (επανα)δημιουργήσουν το λογότυπο  ΟΤΕ.
Τρίτη 17 και Τετάρτη 18 Μαΐου, ώρα 17:00-18:30

Οργανωμένες ξεναγήσεις για το κοινό
Σκοπός των ξεναγήσεων που προσφέρει το Μουσείο είναι να καταστεί αντιληπτή η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία, καθώς και να γίνει κατανοητό ότι η ιστορία των τηλεπικοινωνιών  συμβαδίζει  με την ιστορία εξέλιξης της ανθρωπότητας.
Τρίτη 17,Τετάρτη 18 Μαΐου, Σάββατο 21 Μαΐου πρωί και απόγευμα.

Λίγα λόγια για το Μουσείο

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ συμπληρώνει φέτος 21 χρόνια ύπαρξης. Η συλλογή του Μουσείου ξεπερνά τα 3.500 αντικείμενα και αρχειακό υλικό και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων χειροκίνητα τηλέφωνα, μορσικούς τηλέγραφους, οπτικές ίνες, συστήματα ασύρματης επικοινωνίας, συσκευές τηλεφωτογραφίας (1949), telex, ένα από τα πρώτα ελληνικά τηλεοπτικά studios(1965), κ.ά. Ο ΟΤΕ, με τη λειτουργία του μοναδικού στην Ελλάδα Μουσείου Τηλεπικοινωνιών, διαχειρίζεται υπεύθυνα την εταιρική του κληρονομιά. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ είναι μέλος του ICOM (International Council ofMuseums).